Stanovisko rektorov niektorých slovenských univerzít a vysokých škôl k rozhovoru prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie pre denník SME

V Bratislave 15. augusta 2012

Rektori dvanástich slovenských univerzít a vysokých škôl sa dištancujú od niektorých výrokov rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára, ktoré uviedol v rozhovore pre denník SME dňa 13. augusta 2012. 

Vyjadrenia Libora Vozára k obsahu, úrovni a kvalite vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, vysokoškolským pedagógom a udeľovaniu akademických a vedecko-pedagogických titulov považujeme za jeho osobné názory, a hoci ich vyslovil ako prezident Slovenskej rektorskej konferencie, nezohľadňujú postoj rektorov uvedených univerzít a vysokých škôl. 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.,

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.,

rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,

rektor Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.,

rektor Technickej univerzity v Košiciach


prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.,

rektor Technickej univerzity vo Zvolene

prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.,

rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

doc. Milan Rašla, akad. mal.,

rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.,

rektor Prešovskej univerzity v Prešove


prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,

rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici