Stanovisko rektora UK k vymenovaniu dekanky FSEV UK

14. novembra 2014

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) vymenoval dňa 14. novembra 2014 za dekanku Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD. Doc. Mokrá bola riadne zvolená Akademickým senátom FSEV UK za kandidátku na dekanku fakulty.

AS FSEV UK predložil rektorovi UK návrh na vymenovanie doc. Mokrej za dekanku fakulty. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., postupoval v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rektor vymenúva dekana na návrh akademického senátu fakulty. Zákon zároveň ustanovuje, že rektor vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného akademickým senátom fakulty, ak to nie je v rozpore so zákonom o vysokých školách.

Podľa uvedeného ustanovenia zákon dáva možnosť rektorovi nevymenovať kandidáta na dekana výlučne v prípade, ak by vymenovanie bolo v rozpore so zákonom o VŠ. Keďže v danom prípade nebol preukázaný rozpor so zákonom o vysokých školách, kandidátka uznala dôsledky etického rozmeru vzniknutej situácie, rektor UK bol povinný navrhovanú kandidátku vymenovať, inak by sám porušil ustanovenia zákona.

Vyhlásenie doc. Mokrej k zisteniam komisie rektora UK