Stanovisko rektora UK k medializovaným informáciám o odobratí akreditácií slovenským vysokým školám

Bratislava, 4. augusta 2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odobralo Univerzite Komenského v Bratislave (UK) akreditáciu v 32 študijných programoch. Ani v jednom prípade nešlo o spojitosť s kvalitou vzdelávania. Dôvodom bolo, že pred komplexnou akreditáciou mohol jeden garant garantovať viacero študijných programov. Po zmene kritérií (kedy garant nemohol garantovať viacero programov) v niektorých prípadoch nemohli fakulty tieto pozície obsadiť novými garantmi. Uvedené sa týka troch fakúlt UK – Pedagogickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty UK. Rozhodnutie o odobratí akreditácie sa dotklo študentov minimálne. Univerzita Komenského v Bratislave nerealizovala prijímacie konanie na študijné programy, ktorých sa odňatie akreditácie týkalo, už ani na akademický rok 2010/2011.

V súvislosti s medializovanými informáciami je však potrebné zdôrazniť, že Univerzita Komenského v Bratislave má akreditovaných viac ako 750 študijných programov, ktoré sú naďalej úspešne realizované na fakultách UK.

Navyše, považujem za potrebné spomenúť, že k odňatiu akreditácie došlo 15. januára 2011, tento problém teda nemožno považovať za aktuálny. 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK