Stanovisko rektora UK a dekana PraF UK k vyjadreniam predsedu vlády SR

Bratislava 4. marca 2015

Univerzita Komenského v Bratislave a najmä jej Právnická fakulta (PraF UK), právnická fakulta s najväčšou tradíciou na Slovensku, so záujmom sleduje vyjadrenia predsedu vlády Slovenskej republiky o celkovej kvalite vysokoškolského vzdelávania a osobitne právnického vzdelávania a zaujíma k nemu toto stanovisko:

Vzdelávanie na Slovensku prešlo za posledných 25 rokov viacerými reformami, niektoré prispeli k zvýšeniu jeho kvality, iné sa účinkom minuli. Pokiaľ ide o oblasť práva, PraF UK si uvedomuje, že najzložitejšie reformy, ktoré posunú štúdium práva a právnu vedu do kvalitatívne omnoho vyššej úrovne, ešte len na slovenské právnické fakulty čakajú. Štúdium práva musí akcentovať okrem teoretickej prípravy aj etický rozmer práva a požiadavky právnej a spoločenskej praxe, schopnosť riešiť konkrétne zložité prípady a argumentovať. Nemenej dôležitá je internacionalizácia a europeizácia práva. PraF UK túto reformu realizuje dlhšie obdobie a v najbližšom čase ju dovŕši. Rovnako sme presvedčení, že aj právnické fakulty na iných slovenských verejných vysokých školách sú odhodlané zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu. Uvedomujeme si svoj podiel zodpovednosti voči odbornej aj širšej verejnosti za kvalitu právneho prostredia, v ktorom všetci žijeme, a sme pripravení viesť otvorený dialóg s ďalšími spoluzodpovednými inštitúciami o tom, ako právne prostredie na Slovensku zlepšiť, a to pod dohľadom širšej verejnosti. Aj z tohto dôvodu PraF UK víta, že predseda vlády otvoril pálčivú tému kvality právnického vzdelávania.

PraF UK reprezentuje Slovensko vyslaním študentských tímov na šesť najprestížnejších medzinárodných súťaží v simulácii súdnych sporov (napr. Jessup International Law Moot Court Competition vo Washingtone, European Law Moot Court Competition). V súčasnosti zabezpečuje výučbu 49 odborných predmetov v anglickom jazyku a pripravuje anglický študijný program zameraný na medzinárodné právo a právo Európskej únie. Vysiela študentov na stáže, šíri právne povedomie v komunitách, naši študenti sa podieľajú na výučbe práva na stredných a základných školách.

Zároveň však chceme poukázať na nevyhnutnosť podpory právnických fakúlt verejných vysokých škôl zo strany Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Je smutné, že koeficient odboru právo, na základe ktorého je financované štúdium práva, je iba 1,00, zatiaľ čo pri iných odboroch, ako je napríklad sociálna práca alebo verejná politika a verejná správa, je 1,58. Kvalitné právnické vzdelávanie s prístupom do medzinárodných vedeckých databáz, interaktívne študijné pomôcky a učitelia s praktickými skúsenosťami aj zo zahraničia predstavujú značné finančné nároky. Na PraF UK reflektujeme problém tzv. „lietajúcich učiteľov“ a snažíme sa vytvoriť optimálny model fungovania učiteľov tak, aby sa v maximálnej miere venovali práci na fakulte a napĺňali požiadavky zámeru fakulty a univerzity a zároveň mali praktické skúsenosti, pretože bez nich by sme nemohli napĺňať základný cieľ fakulty: vychovávať právnikov s morálnymi hodnotami a kvalifikáciou pre potreby praxe a tvoriť prakticky využiteľnú právnu vedu. Fenomén „lietajúcich učiteľov“ má však celý rad ďalších aspektov, ktoré súvisia aj so zodpovednosťou štátu za fungovanie vysokého školstva a problém si vyžaduje hlbšiu diskusiu bez emócií a zjednodušovania. Pokiaľ sa nájdu jednotlivci, ktorí tento systém zneužívajú, už aj dnes podnikáme konkrétne kroky, aby sme takémuto zneužívaniu zabránili.

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave

<output>Bratislava 4. marca 2015: Univerzita Komenského v Bratislave a najmä jej Právnická fakulta (PraF UK), právnická fakulta s najväčšou tradíciou na Slovensku, so záujmom sleduje vyjadrenia predsedu vlády Slovenskej republiky o celkovej kvalite vysokoškolského vzdelávania a osobitne právnického vzdelávania a zaujíma k nemu toto stanovisko:</output>

<output>Bratislava 4. marca 2015: Univerzita Komenského v Bratislave a najmä jej Právnická fakulta (PraF UK), právnická fakulta s najväčšou tradíciou na Slovensku, so záujmom sleduje vyjadrenia predsedu vlády Slovenskej republiky o celkovej kvalite vysokoškolského vzdelávania a osobitne právnického vzdelávania a zaujíma k nemu toto stanovisko:</output>

<output>Bratislava 4. marca 2015: Univerzita Komenského v Bratislave a najmä jej Právnická fakulta (PraF UK), právnická fakulta s najväčšou tradíciou na Slovensku, so záujmom sleduje vyjadrenia predsedu vlády Slovenskej republiky o celkovej kvalite vysokoškolského vzdelávania a osobitne právnického vzdelávania a zaujíma k nemu toto stanovisko:</output>

<output>Bratislava 4. marca 2015: Univerzita Komenského v Bratislave a najmä jej Právnická fakulta (PraF UK), právnická fakulta s najväčšou tradíciou na Slovensku, so záujmom sleduje vyjadrenia predsedu vlády Slovenskej republiky o celkovej kvalite vysokoškolského vzdelávania a osobitne právnického vzdelávania a zaujíma k nemu toto stanovisko:</output>