Stanovisko k spochybňovaniu získania profesúry prof. Ivety Radičovej

Bratislava 8. novembra 2018: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave zásadne odmieta spochybňovanie kredibility Vedeckej rady Univerzity Komenského, ktorá posudzuje splnenie podmienok a kritérií na získanie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor. Členmi Vedeckej rady UK sú významní odborníci z oblastí, v ktorých UK uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú činnosť. Inauguračné konanie schválila Vedecká rada Filozofickej fakulty UK dňa 28. 10. 2004 a odstúpila ho Vedeckej rade UK, ktorá následne dňa 13. 12. 2004 prerokovala a schválila návrh Vedeckej rady FiF UK na vymenovanie docentky Ivety Radičovej za profesorku v odbore sociológia. Následne návrh predložili Akreditačnej komisii MŠ SR na udelenie titulu profesor Ivete Radičovej po splnení všetkých vyžadovaných kritérií: vedecko-výskumná činnosť je v evidencii Akademickej knižnice UK, Web of Science, SCOPUS, Academia.edu... Spochybňovanie tohto návrhu nemá žiaden akademicky relevantný základ.