Stanovisko AS UK k návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2017

V Bratislave 14. decembra 2016

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje dôrazný nesúhlas a znepokojenie nad celkovým objemom finančných prostriedkov určených na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl, pridelených v zmysle zákona o štátnom rozpočte schváleného dňa 29. 11. 2016. 

V roku 2016 predstavovala štátna dotácia po dodatočnom navýšení viac ako 482 mil. eur. Na základe štátneho rozpočtu na rok 2017 bude 20 verejným vysokým školám poskytnutá štátna dotácia v celkovej výške 481,8 mil. eur. V roku 2017 sa ale verejné vysoké školy v rámci pridelenej dotácie musia vysporiadať s valorizáciou platových taríf zamestnancov vysokých škôl zvyšovaných v roku 2016 vo výške 24,3 mil. eur, ako aj s dorovnaním miezd nepedagogickým zamestnancom, ktorých súčasná mzda je pod úrovňou minimálnej mzdy a táto sa od 1. 1. 2017 zvýši o 7,41 %. Uvedené výdavky budú musieť vysoké školy hradiť z vlastného rozpočtu. Objem štátnej dotácie teda predstavuje v reálnych číslach pre vysoké školy zníženie príjmu o viac ako 25 mil. eur. 

Napriek predchádzajúcim sľubom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyjadreným aj v Programovom vyhlásení vlády, kde je deklarované „výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva“, ako aj mnohým verejným prísľubom, uvedená suma vyčlenená v rámci kapitoly ministerstva predstavuje vážne ohrozenie udržania kvality vysokoškolského vzdelávania a vedy a rozhodne nevytvára predpoklad pre avizovanú reformu školstva a podporu kvalitnej vedy a vzdelávania. Naďalej preto trváme na požiadavke medziročného navyšovania štátnej dotácie pre vysoké školy vo výške najmenej 60 mil. eur. 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda Akademického senátu UK