Stanovisko Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3

Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 18. júna 2014 schválil nasledujúce stanovisko.

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje vážne znepokojenie z obsahu návrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3, ktorý bol predložený na rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie dňa 26. mája 2014 ako iniciatívny materiál SAV.

Žiadame, aby tento materiál bol predložený nielen na medzirezortné pripomienkovanie, ale aj na širokú diskusiu na akademickej pôde, pretože sa jeho dôsledky majú týkať zásadných zmien života vysokých škôl a ústavov SAV.

Nesúhlasíme s postupným zánikom agentúry VEGA a jej zlúčením s agentúrou APVV s cieľom vytvoriť jednu agentúru. V prvom kroku má byť podľa tohto návrhu agentúre VEGA i APVV odčlenených 30% prostriedkov zo systému súťažného financovania a presunutých na dopytovo orientované prierezové projekty, ktoré musia byť ako konzorcium tvorené minimálne 3 riešiteľskými tímami z rôznych organizácií VŠ a SAV. Tieto projekty majú byť posudzované najmä podľa hospodárskeho významu a počtu dostupných výskumníkov.

Doterajšie financovanie vedy a výskumu na Slovensku zďaleka nedosahuje úroveň, na ktorú sa Slovensko zaviazalo v Lisabonskej stratégii a je hlboko pod priemerom krajín EÚ. Agentúra VEGA, ktorá jediná funguje systémovo a nepretržite a je jedným z mála zdrojov na podporu odborov, ktoré sú na Slovensku rozvíjané len malými kolektívmi vedcov a bádateľov, je trvale podfinancovaná. Ešte horšia je situácia vo financovaní agentúry APVV, ktorá napríklad v tomto roku vôbec nevyhlásila všeobecné výzvy.

Sme presvedčení, že navrhnuté zmeny by viedli k postupnému zániku základného výskumu v celom rade odborov, ktoré z princípu nemôžu spĺňať uvedené kritériá hospodárskeho významu a nadkritického počtu výskumníkov. Žiadame, aby sa zvýšilo financovanie projektov VEGA a APVV pre podporu projektov základného výskumu a výskumu, ktorý nemôže byť zaradený pod prioritné oblasti.