Stanovisko Akademického senátu UK k vypracovaniu podkladov pre program Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa

Akademický senát UK (AS UK) prijal na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2012 dve uznesenia, v ktorých skonštatoval, že uznesenie Vlády SR pre Program ESO (Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa) vyžaduje od UK spracovanie materiálu nad rámec povinností vymedzených zákonom a jeho vypracúvanie nie je záväzné pre vysoké školy.

Uvádzame ich plný text:

Uznesenie č. 16

V súvislosti s uznesením Vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo Univerzite Komenského v Bratislave doručené listom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. j. 2012-8919/24415:1-sekr. zo dňa 6. 6. 2012 – Podklady pre program ESO (Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa), Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave konštatuje, že uvedené uznesenie Vlády Slovenskej republiky pre Program ESO (Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa) vyžaduje od UK splnenie úlohy, ktorej predpokladom je spracovanie rozsiahleho materiálu o budovách a stavbách v podrobnej štruktúre, ktorú univerzita pre plnenie svojej hlavnej činnosti doteraz nesledovala. Univerzita Komenského v Bratislave je verejnou vysokou školou, ktorej postavenie je vymedzené zákonom, pričom povinnosti jej môžu byť ukladané len pri dodržaní princípu ústavnosti a legality. Povinnosť spracovania predmetného materiálu ide nad rámec povinností vymedzených v zákone o vysokých školách (§ 20). Splnenie tejto úlohy vyžaduje nepredvídané finančné náklady.

Uznesenie č. 18

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje právne dôvodné presvedčenie, že uznesenie Vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo Univerzite Komenského v Bratislave doručené listom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. j. 2012-8919/24415:1-sekr. zo dňa 6. 6. 2012 – Podklady pre program ESO (Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa), nie je záväzné pre verejné vysoké školy a požiadavka vypracovať podklady pre program ESO nemá legislatívnu oporu a porušuje sústavu akademických práv a slobôd verejných vysokých škôl.