Stanovisko Akademického senátu UK k pozastaveniu výkonu 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

Akademický senát UK (AS UK) na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2011 vydal stanovisko k pozastaveniu výkonu trinástich lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí. Stanovisko je uznesením č. 14 daného zasadnutia AS UK. Uvádzame jeho plný text: 

Akademický senát UK vyjadruje výrazný nesúhlas s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pozastaviť výkon 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí. Takéto opatrenie je v príkrom rozpore s dlhoročným úsilím lektorátov efektívne zviditeľňovať Slovenskú republiku v zahraničí a zároveň (v zmysle reciprocity) ohrozuje finančné zabezpečenie zahraničných lektorátov na Univerzite Komenského.