Stanovisko Akademického senátu UK k počtu nových štipendijných miest doktorandov na UK

Akademický senát UK (AS UK) vydal na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2011 uznesenie č. 11, v ktorom vyjadril nesúhlas s počtom nových štipendijných miest doktorandov pridelených UK. Uvádzame jeho plný text: 

Akademický senát UK vyjadruje zásadný nesúhlas s počtom nových štipendijných miest doktorandov pridelených Univerzite Komenského v Bratislave z úrovne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na akademický rok 2011/2012. Konštatuje, že pridelená kvóta je v ostrom rozpore so všetkými deklarovanými vyhláseniami vlády SR a osobitne aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa otvorene zaviazali k podpore vedy a výskumu na Slovensku, v ktorej má vzdelávanie doktorandov svoje nezastupiteľné miesto. Nemôže byť pochýb o tom, že Univerzita Komenského ako poskytovateľ najheterogénnejšieho vzdelávania portfólia študijných programov tretieho stupňa štúdia na Slovensku považuje súčasný rozpis štipendijných miest za ohrozujúci príslušné procesy, činnosti a aktivity na Univerzite Komenského. Preto Vás, vážený pán minister, žiadam o prehodnotenie pôvodného rozpisu a o jeho zvýšenie aspoň na úroveň ostatného akademického roka.