Stanovisko Akademického senátu Lekárskej fakulty UK k zriaďovacej listine UNB

Bratislava 27. februára 2019: Akademický senát LF UK vydal dňa 26. februára 2019 na svojom mimoriadnom zasadnutí uznesenie, ktoré zaslal aj ministerke zdravotníctva SR Andrei Kalavskej a ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej.

Zasadnutie sa konalo za účasti rektora UK prof. Mareka Števčeka, ktorý podľa svojich slov bude pokračovať v podpore a pomoci snahám lekárskych fakúlt o udržanie kvality univerzitnej zdravotnej starostlivosti a zlepšovanie podmienok pre výučbu študentov. Uznesenie uvádzame v plnom znení.

Akademický senát LF UK vyjadruje zásadný nesúhlas s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR (č. SO2536-2019-OSMŠaZP) zo dňa 28. 1. 2019 o zmene zriaďovacej listiny UNB s účinnosťou od 1. 2. 2019, ktorým sa menia a dopĺňajú časti o prednostoch (Čl. I., ods. 6, 7 a 8, Čl. II., ods. 2, Čl. VI., ods. 4, Čl. VII., ods. 1, 4 a 6).

Táto zriaďovacia listina, platná pre všetky univerzitné nemocnice SR, obsahuje neprijateľné zásady výberových konaní prednostov kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc vrátane nedostatočných požiadaviek na ich kvalifikačné predpoklady s vysokým podielom subjektívne hodnotiteľných ukazovateľov.

Vnímame to ako jednoznačné ohrozenie súčasnej najvyššej – univerzitnej zdravotnej starostlivosti i vedeckovýskumnej činnosti, a tým aj výučby klinických predmetov. Implementácia predmetnej zriaďovacej listiny môže spôsobiť deštrukciu vzdelávania na lekárskych fakultách a narušiť rozvoj jednotlivých medicínskych odborov, čo v konečnom dôsledku bude mať negatívny dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti súčasným aj budúcim pacientom – občanom SR.

V tejto súvislosti zaslal rektor UK a dekani lekárskych fakúlt SR otvorený list ministerke zdravotníctva dňa 5. februára 2019.