Odpovede Právnickej fakulty UK na otázky redaktorky denníka SME

V súvislosti s medializovanými informáciami o udeľovaní výnimky pri prijímacom konaní na Právnickú fakultu UK (zverejnenými v denníku SME dňa 14. 2. 2011), uverejňuje Univerzita Komenského v Bratislave úplné znenie odpovedí dekana Právnickej fakulty UK prof. JUDr. P. Kubíčka, CSc., adresovaných redaktorke denníka SME Zuzane Petkovej.

Otázky redaktorky denníka SME Z. Petkovej zo dňa 9. 2. 2011:

Podľa nových kritérií prijímacieho konania majú byť prijatí ako nadpočet tí uchádzači, ktorí majú za sebou cambridgeskú skúšku level A/AS.  
1. Prečo práve táto skúška? 
2. Kto navrhol toto kritérium? 
3. Ako jediná škola na Slovensku, kde sa namiesto maturity uznáva táto skúška, je medzinárodná škola Forel. Rokovali ste s touto školou o spolupráci? Nie je neférové voči ostatným študentom, že absolventi Forelu budú takto zvýhodnení na prijímačkách na UK?

Odpovede dekana PraF UK prof. P. Kubíčka zo dňa 10. 2. 2011:

Odpoveď na otázku č. 1:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len PraF UK) zvolila Cambridge International AS/A Levels (Cambridgeská maturita stupeň A/AS) ako kritérium na prijatie študenta z toho dôvodu, že táto skúška, ako jedna z najuznávanejších na svete, je akceptovaná pre účely prijatia na mnohé univerzity a vysoké školy po celom svete. Spomenúť možno napr. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge. Od tohto kritéria očakávame záujem absolventov kvalitných zahraničných stredných škôl o štúdium na PraF UK a súčasne zvýšenie jej konkurencieschopnosti s ďalšími piatimi právnickými fakultami na Slovensku.

Odpoveď na otázku č. 2:

Všetky kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2011/2012 navrhla komisia Akademického senátu PraF UK, ktorej úlohou bolo pripraviť úplne nový typ prijímacieho konania. Komisiu s touto úlohou zriadil Akademický senát PraF UK v júni 2010, teda ešte pred medializáciou prijímacieho konania na PraF UK v denníku SME.

Odpoveď na otázku č. 3:

Právnická fakulta UK nespolupracuje so žiadnou strednou školou. Cambridgeskú maturitu stupeň A/AS ako kritérium na prijatie môžu využiť absolventi všetkých stredných škôl zaradených do siete tohto vzdelávania, ktorých je vo svete veľký počet.

Bližšie informácie o Cambridge International AS/A Levels (Cambridgeská maturita stupeň A/AS) nájdete na: http://www.cie.org.uk/


Doplňujúce otázky redaktorky denníka SME Z. Petkovej zo dňa 10. 2. 2011:

4. Aké bolo zloženie komisie? 
5. Prečítala som si zápisnicu z AS, v ktorej sa nehovorí nič o Cambridgeskej maturite, schvaľoval túto podmienku prijatia senát? 
6. Syn pani docentky Ficovej študuje na medzinárodnej škole Forel, viete vylúčiť, že bude pri prijímačkách zvýhodnený? Ako bola zabezpečená nestrannosť pani docentky pri príprave kritérií?

Odpovede dekana PraF UK prof. P. Kubíčka zo dňa 11. 2. 2011:

Odpoveď na otázku č. 4:

Transparentnosť konania fakulty vyplýva aj zo zverejňovania dôležitých informácií na webovej stránke fakulty. Tam je možné nájsť tiež zloženie poradných orgánov Akademického senátu PraF UK v časti „zápisnice zo zasadnutí akademického senátu“.

Odpoveď na otázku č. 5:

Akademický senát PraF UK schválil všetky kritériá na prijímacie konanie tak, ako sú zverejnené na webovej stránke fakulty, čo vyplýva zo zápisnice senátu.

Odpoveď na otázku č. 6:

Pri rozhodovaní o prijatí na PraF UK budú striktne dodržiavané schválené kritériá a nikto nebude zvýhodnený.