Zamestnanci

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra morálnej teológie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

02/327 77 123

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK

dekan, prodekan fakulty