Zamestnanci

ThLic. Ing. Peter Šantavý

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Centrum informačných technológií
Technický správca IIKS , RKCMBF UK
Telefón
02/327 77 116
Miestnosť
Kapitulská 26 - č.d. 116, 1. poschodie
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (1.dKT4/x, externý)
Publikačná činnosť