Zamestnanci

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Dekanát-úsek prodek.štud.kredit.IIKS, Centrum informačných technológií

ICT Administrator of the Faculty and Head of the ICT Center

02/327 77 116
Kapitulská 26 - č.d. 116, 1. poschodie
https://twitter.com/PSantavy