Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva

odborný asistent vysokej školy

+421 2 9012 2077
Konzultačné hodiny: pondelok 8:00-9:10, štvrtok 15:15-15:45. Konzultačné hodiny prebiehajú počas výučbovej časti semestra.
Utorok16:30 – 17:30
Štvrtok18:10 – 18:40