Školenia zamestnancov - STT - Outgoing

Mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK. O predmetný typ mobilitnej aktivity sa však môžu uchádzať i pedagógovia. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje  školenie/odbornú prípravu, ktoré/á je v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

 • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
 • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
 • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností

Prijímajúca/hostiteľská organizácia musí byť:

a) inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania (HEI) partnerskej krajiny uznaná príslušnými orgánmi, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala medzi-inštitucionálne dohody (IIA) z partnermi z programovej krajiny, alebo  

b) akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia programovej alebo partnerskej krajiny krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie – napr.:

 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 •  sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, občianske združenie, mimovládna organizácia,
 • orgán poskytujúci kariérne poradenstvo, odborné poradenstvo a informačné služby

Všeobecné podmienky

Mobilitu je možné absolvovať v zásade kedykoľvek v priebehu akademického roka, keďže prihlasovanie na predmetný typ mobility je pre uchádzačov otvorené počas celej doby trvania daného akademického roka.

Predpokladom realizácie mobility Erasmus+ za účelom školenia/odbornej prípravy je úspešné absolvovanie výberového konania na príslušnej fakulte/rektoráte UK.

 KRITÉRIÁ – Mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy (STT) 

 1. Celkové ciele mobility / Overall objectives of the mobility
 2. Pridaná hodnota mobility (v súvislosti so stratégiami modernizácie a internacionalizácie zapojených inštitúcií / Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved)
 3. Očakávané výsledky a dopad (napr. profesionálny rast zamestnancov oboch inštitúcií) / Expected outcomes and impact (e.g. on the professional development of the staff members at both institutions
 4. Počet mobilít v predchádzajúcom akademickom roku / Number of mobilities in the previous academic year

Dĺžka pobytu:

Od 2 do 60 dní, okrem času potrebného na cestovanie. V prípade mobilít do partnerských krajín musí mobilita trvať minimálne 5 dní okrem času potrebného na cestovanie. V rámci zachovania férovej redistribúcie pridelených finančných prostriedkov z Národnej agentúry pre program Erasmus+ (SAAIC) a taktiež princípu rovnosti šancí pre uchádzačov zo všetkých zapojených fakúlt, OPE RUK odporúča uchádzačom plánovať zamestnanecké mobility v rozsahu 5-6 dní, čo zodpovedá dĺžke trvania organizovaných staff weekov.

Aktuálnu ponuku organizovaných staff weekov môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Finančná podpora:

OPE RUK vyplatí účastníkovi na účet uvedený v zmluve o finančnej podpore pred vycestovaním v jednej splátke grant na individuálnu podporu spolu s grantom na cestu.

Individuálna podpora:

Grant pokrýva náklady na ubytovanie, stravné (v zmysle Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), miestnu doprava, iné nevyhnutné výdavky súvisiace s mobilitou.

Sadzby grantov platné pre akademický rok 2023/2024

SkupinaKrajinyGrant na deň
1.Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, tretie krajiny z regiónu 14 (Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)180 €
2.Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, tretie krajiny z regiónu 13 (Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)160 €
3.Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Turecko140 €

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12: 180 € na deň

Od 15. do 60. dňa aktivity sa suma znižuje na 70 % zo sumy na deň uvedenej vyššie.

Grant na cestu:

Príspevok na cestovné náklady účastníkovi z miesta ich pôvodu do miesta aktivity a späť. Grant je účastníkom pridelený na základe cestovnej vzdialenosti. Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej Európskou komisiou.

Cestovné vzdialenostiŠtandardné cestovanie Zelené cestovanie
0 – 99 km23 €
100 – 499 km180 €210 €
500 – 1 999 km275 €320 €
2 000 – 2 999 km360  €410 €
3 000 – 3 999 km530 €610 €
4 000 – 7 999 km820 €
8 000 km alebo viac1 500 €

Sadzby grantov platné pre akademický rok 2024/2025

SkupinaKrajinyGrant na deň
1.Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko190 €
2.Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko170 €
3.Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko148 €

Krajiny regiónu 1-14: 190 € na deň

Od 15. do 60. dňa aktivity sa suma znižuje na 70 % zo sumy na deň uvedenej vyššie.

Grant na cestu:

Príspevok na cestovné náklady účastníkovi z miesta Bratislava/Martin do miesta aktivity a späť. Grant je účastníkom pridelený na základe cestovnej vzdialenosti. Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti podporovanej Európskou komisiou

Cestovné vzdialenostiZelené cestovanieIné ako zelené cestovanie

10 - 99 km

56 €28 €
100 - 499 km285 €211 €
500 - 1 999 km417 €309 €
2 000 - 2 999km535 €395 €
3 000 - 3 999 km785 €580 €
4 000 - 7 999 km1 188 €1 188€
8 000 km alebo viac1 735 €1 735 €

 Zelené cestovanie:

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri ktorom sa na cestu tam aj späť z mobility používajú nízko-emisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy alebo vlaky, resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-pooling).

Čiastka poukázaná na účet zamestnanca = (počet dní x individuálna podpora na deň podľa prijímajúcej krajiny) + grant na cestu (štandardné cestovanie/zelené cestovanie)

Ide o podporné granty, ktoré nemusia pokrývať všetky výdavky spojené s mobilitou. OPE RUK upozorňuje, že granty sa udeľujú len do vyčerpania finančných prostriedkov pridelených na príslušný typ aktivity v danom projektovom období z Národnej agentúry.

Realizácia pobytu

Prihláška:

Po vyhlásení výzvy pre uchádzačov o mobilitu za účelom odbornej prípravy/školenia (STT) je prihlasovanie otvorené počas celej doby trvania príslušného akademického roka. Prihlášku na predmetný typ mobility podáva uchádzač elektronicky prostredníctvom softvéru Mobility Online. OPE RUK stanovuje pravidlo maximálne 3 prihlášok od uchádzača za jeden akademický rok. V prípade dostatku finančných prostriedkov si OPE RUK vyhradzuje právo umožniť uchádzačom zúčastniť sa aj viac ako 3 mobilít, avšak s podmienkou, že uchádzač dá o tejto skutočnosti vedieť na fakulte/rektoráte UK a zároveň si podá prihlášku v systéme Mobility Online minimálne 2 mesiace pred plánovaným vycestovaním na predmetnú mobilitu.

Formulár online prihlášky je dostupný na:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

O úspešnom podaní prihlášky je každý uchádzač informovaný mailom. Ten obsahuje odkaz, pomocou ktorého sa dostane do svojho workflow (pracovného prostredia systému Mobility Online). V ňom si následne aktualizuje, resp. vyplní potrebné osobné a bankové údaje za účelom administrácie mobility.

Výberové konanie:

Výberové konanie uchádzačov o mobilitu za účelom školenia/odbornej prípravy prebieha na príslušnej fakulte/rektoráte UK, pričom výberová komisia pri výbere zohľadňuje kritéria stanovené OPE RUK. Za každé zo štyroch určených kritérií môže uchádzač získaťmaximálne 10 bodov, spolu teda 40 bodov. Podmienkou úspešného výberu je zisk minimálne 70% z celkového počtu, t.j. 28 bodov. Zodpovedná osoba na príslušnej fakulte/rektoráte následne v systéme Mobility Online potvrdí výber prihlášok, ktoré na základe rozhodnutia výberovej komisie spĺňajú kvalitatívne kritéria.

Vybratí uchádzači:

Zamestnancom, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní a ich prihlášky boli formálne schválené, je v systéme Mobility Online umožnené nahrávať potrebné dokumenty, a pokračovať tak v administrácii plánovanej mobility. Celý proces a jednotlivé kroky vedúce k úspešnému administratívnemu ukončeniu mobility vidí účastník v tzv. workflow – pracovné prostredie v softvéri Mobility Online. Do neho sa účastník prihlási pomocou odkazu, ktorý dostal v maile oznamujúcom potvrdenie o výbere na mobilitu za účelom školenia/odbornej prípravy (STT).

1. Aktualizácia obdobia mobility/spôsobu cestovania:

 • V tomto kroku účastník aktualizuje obdobie mobility, vyznačí, či žiada o deň/dni na cestu a uvedie, či plánuje využiť tzv. zelené cestovanie;
 • Účastníkovi je umožnené upraviť obdobie mobility (dátum začiatku / dátum ukončenia aktivity), no nemôže zmeniť trvanie aktivity, ktoré mu bolo schválené;
 • Deň/dni na cestu sa do obdobia aktivity nezapočítavajú.

2. Mobility Agreement – Training (Program mobility - Školenie):

 • Dokument si účastník stiahne z workflow pomocou odkazu „Print Mobility Agreement“;
 • Dokument podpísaný všetkými troma stranami, účastník následne nahrá do systému;
 • Pracovník zodpovedný za administráciu staff mobilít na OPE RUK nahratý podpísaný dokument skontroluje a akceptuje ho v systéme.

3. Pracovník zodpovedný za administráciu staff mobilít na OPE RUK vygeneruje zmluvu o finančnej podpore, ktorú následne zašle účastníkovi na mailovú adresu uvedenú v online prihláške.

4. Účastník zmluvu 2x vytlačí, oba exempláre vlastnoručne podpíše a internou poštou zašle na Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK).

5. Účastníkom podpísanú zmluvu po zaslaní následne formálne schvaľuje inštitucionálny koordinátor pre program Erasmus+ na UK.

6. Po podpise zmluvy inštitucionálnym koordinátorom je účastníkovi do 30 dní vyplatený grant v zmysle podmienok stanovených v zmluve.

PO MOBILITE:

1. Účastník do systému nahrá Certifikát o absolvovaní mobility/Confirmation of stay (scan):

 • Dokument nemá predpísanú formu;
 • Musí obsahovať: obdobie mobility (aktivity), typ aktivity, názov prijímajúcej inštitúcie, pečiatku a podpis zodpovednej osoby na prijímajúcej inštitúcii.

2. Ak účastník realizoval mobilitu, pri ktorej využil zelené cestovanie, do systému nahrá dokumentáciu (cestovné lístky) potvrdzujúcu uvedený spôsob prepravy do a z destinácie mobility,

3. Pracovník zodpovedný za administráciu zamestnaneckých mobilít na OPE RUK skontroluje a akceptuje účastníkom nahratý certifikát, príp. doklady o zelenom cestovaní,

4. Účastník vyplní správu po mobilite – tzv. EU Survey,

 •  odkaz s výzvou na vyplnenie EU Survey príde účastníkovi na mail uvedený v online prihláške

5. Pracovník zodpovedný za administráciu staff mobilít na OPE RUK skontroluje podanie EU Survey a administratívne ukončí mobilitu

 • Účastník dostane mail oznamujúci úspešné ukončenie mobility

Cestovný príkaz a vyúčtovanie:

Vysielajúca fakulta/rektorát UK je v zmysle Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov) povinná vyslať účastníka staff mobility programu Erasmus+ na zahraničnú pracovnú cestu, pričom tú administruje prostredníctvom softvéru SAP zodpovedný pracovník na fakulte/rektoráte. Celý postup vrátane vyúčtovania ZPC v zmysle uvedeného zákona je plne v réžii  ekonomického oddelenia na príslušnej fakulte, príp. na rektoráte UK. Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) do tohto procesu v rámci administrácie mobility nevstupuje a od účastníkov staff mobilít nevyžaduje predkladanie dokladov k vyslaniu/k vyúčtovaniu ZPC. Táto povinnosť však účastníkom vyplýva zo Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), a preto sú povinní predkladať potrebné doklady/dokumenty na ekonomickom oddelení príslušnej fakulty/rektorátu UK.