Južná Kórea

Študentské pobyty na univerzite v Južnej Kórei

Jednosemestrálny pobyt pre terajších študentov 1. - 4. ročníka denného štúdia je možný na univerzite:

Hankuk University of Foreign Studies http://international.hufs.ac.kr/

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmien medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka aktuálnych študentov 1. - 4. ročníka ktorejkoľvek fakulty UK, štúdium je ale možné len v týchto oblastiach: Business/Management, Business Administration, Social Science, International Studies, Law

VÝDAVKY

Poplatok za štúdium študenti UK neplatia.
Cestovné náklady, zdravotné poistenie, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky, pobytové náklady si študenti UK hradia sami, jeden semester teda študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Na pobyty nie sú poskytované žiadne granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+.

PRIHLÁŠKY

Výzva otvorená pre Hankuk University of Foreign Studies do 4. 3. 2020!

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.
Náležitosti prihlášky:

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine
  • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty, súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry alebo niektorého vyučujúceho, v angličtine, 1 originál a 2 kópie
  • potvrdenie o úrovni anglického jazyka (IELTS – celkové skóre  6.0 a viac, TOEFL –  nad 550 (Computer based 213, Internet based 80) alebo potvrdenie od vyučujúceho, že študent bude schopný porozumieť prednáškam a učebným textom a aktívne sa zapájať do študijného procesu (v angličtine)

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.