Taiwan

Študentské pobyty na univerzitách na Taiwane

Jednosemestrálne pobyty pre študentov 2. - 5. ročníka denného štúdia sú možné na týchto univerzitách:

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisia od stavu vzájomných výmien medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka študentov 2.-5. ročníka všetkých fakúlt. Podmienkou štúdia je znalosť čínskeho alebo anglického jazyka. Ponuka kurzov v angličtine môže byť obmedzená. Zoznam týchto kurzov je na stránkach http://oia.nsysu.edu.tw a http://ird.oia.ncku.edu.tw/files/11-1382-16156.php?Lang=en

VÝDAVKY

Poplatok za štúdium na žiadnej z týchto univerzít študenti UK neplatia.
Cestovné náklady, zdravotné poistenie, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky, pobytové náklady si študenti UK hradia sami, jeden semester teda študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur. Na pobyty nie sú poskytované žiadne granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+.

PRIHLÁŠKY

Výzva otvorená do 29. 3. 2023!

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.
Náležitosti prihlášky:

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine
  • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty, súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v angličtine, 1 originál a 2 kópie

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.