Gruzínsko

Študentské pobyty na univerzitách v Gruzínsku

Jednosemestrálne pobyty pre troch študentov 2. - 5. ročníka denného štúdia sú možné na tejto univerzite

Možnosti pobytov v danom akademickom roku závisí od stavu vzájomných výmen medzi UK a predmetnou univerzitou, a každoročne sa dohovárajú so zahraničným partnerom ad hoc (UK totiž tradične prijíma menej študentov ako vysiela).

ELIGIBILITA

Ponuka sa týka študentov 2.-5. ročníka všetkých fakúlt. Podmienkou je znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2.

 

VÝDAVKY

Poplatok za štúdium študenti UK neplatia.
Zdravotné poistenie, cestovné náklady, knihy a učebné pomôcky, osobné výdavky si študenti UK hradia sami. Na pobyty nie sú poskytované žiadne granty UK – nejde o výmenný program Erasmus+.
Prijímajúca univerzita poskytuje bezplatné ubytovanie a štipendium.

 

PRIHLÁŠKY

Výzva otvorená do 29. 3. 2023!

Prihlášky sa podávajú na základe výzvy OMV na zahraničných oddeleniach fakúlt, ktoré robia prvé výberové kolo. OMV vo výzve špecifikuje konkrétne univerzity a počty prijímaných študentov na nasledujúci akademický rok. Druhé výberové kolo je na Rektoráte UK.

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v slovenčine
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • životopis, v angličtine, 3-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 3-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v angličtine, 1 originál a 2 kópie
  • potvrdenie o jazykovej skúške aspoň úroveň B2 - napr. TOEFL, štátna skúška, maturitné vysvedčenie, IELTS

AKCEPTÁCIA

Úspešným uchádzačom zašle zahraničný partner akceptačný list, na základe ktorého si uchádzač môže vybaviť víza. Víza si študent vybavuje a financuje sám.

 

ŠTUDIJNÉ POVINNOSTI

Študijné náležitosti, resp. dohoda s fakultou o uznaní časti alebo celého štúdia na zahraničnej univerzite, sú plne v kompetencii študenta a fakulty, na ktorej študuje.

 

SPRÁVA Z POBYTU

Po návrate zo študijného pobytu v zahraničí je študent povinný do 30 dní po návrate predložiť na OMV správu z pobytu, v ktorej zhodnotí študijné aj sociálne aspekty svojho pobytu.