Prichádzajúci učitelia & výskumníci

Krátkodobé návštevy z partnerských univerzít

Univerzita Komenského v Bratislave má podpísaných 53 zmlúv o spolupráci s partnerskými univerzitami. Súčasťou celouniverzitných zmlúv sú aj krátkodobé výmenné pobyty pedagogických a vedeckých pracovníkov. Pobyty pracovníkov zahraničných univerzít na UK trvajú spravidla 7-14 dní.

Administratíva

Prijatie pracovníka v zmysle bilaterálnej zmluvy potvrdzuje OMV RUK na základe návrhu (rektorátu) zahraničnej univerzity a následného súhlasu fakulty, resp. predmetného pracoviska.

Kontaktná osoba

Fakulta, resp. nominovaná kontaktná osoba zodpovedá za zabezpečenie odborného programu a súčasne plní funkciu sprostredkovateľa medzi hosťom a OMV RUK, ktoré jeho pobyt garantuje po organizačnej stránke. To znamená, že akékoľvek zmeny termínu a dĺžky pobytu hosťa je kontaktná osoba povinná bezodkladne nahlásiť na OMV RUK. V prípade, že tak neurobí, za vzniknuté nezrovnalosti (napr. v prípade skrátenia pobytu storno poplatky za ubytovanie, neoprávnené vyplatenie stravného) priamo zodpovedá a poplatky sa budú od nej následne vymáhať.

Financovanie

Cestovné v zmysle bilaterálnej zmluvy hradí zahraničnému pracovníkovi vysielajúca inštitúcia.
Pobytové náklady, t.j. ubytovanie, stravné a vreckové hradí Rektorát UK. Ubytovanie zabezpečuje OMV RUK výhradne v ŠD Družba. Stravné sa vypláca priamo zahr. hosťovi v pokladni RUK (pondelok, streda, piatok, v pokladničných hodinách: 10.00-12.00, 13.00-14.00) v súlade so Zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Správa z prijatia

Správu z prijatia zahraničného hosťa vypracováva kontaktná osoba a odovzdá na OMV RUK do 10 dní po jeho odchode.