Univerzity – miesta učenosti, vzdelanosti, vedy, výskumu, invencie.


06. 05. 2019 20.47 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzity – miesta učenosti, vzdelanosti, vedy, výskumu, invencie. Tvorili a posúvali dejiny ľudstva. Zakladané pápežmi, cisármi, kráľmi. Univerzity klasické (najprv pod názvom studium generale, neskôr universitas) s fakultami artistickou (predchodca filozofickej), teologickou, lekárskou a právnickou. Vznikali už dávno, od 11. storočia – Salerno, Bologna, Paríž, Modena, Vicenza, Cambridge, Salamanca, Padova, Praha, Krakov, Viedeň.

Dejiny Univerzity Komenského sú neodmysliteľne späté s dejinami nášho moderného štátu, jeho vzdelanosťou, vedou, kultúrou, umením i športom. Stala sa vedomostnou pokladnicou aj vzdelanostnou pamäťou Slovenska a členovia jej akademickej obce sa tiež zaslúžili o vznik ďalších významných slovenských vzdelávacích a vedeckých inštitúcií. Slovensku i svetu dala tisícky úspešných absolventov, špičkových odborníkov, vedcov, umelcov, športovcov, politikov.

Vedeli ste, že?

... 27. 6. 1919: Zákonom č. 375/1919 Zb. z. a n. bola zriadená Česko-slovenská štátna univerzita v Bratislave s prvými štyrmi fakultami – právnickou, lekárskou, filozofickou a prírodovedeckou?

... 31. 7. 1919: Prezident Československej republiky T. G. Masaryk vymenoval prvých sedem riadnych profesorov novozriadenej univerzity pre Lekársku fakultu UK (J. Brdlík, K. Hynek, R. Kadlický, S. Kostlivý, G. Muller, Z. Mysliveček, A. Spilka)?

...21. 9. 1919: Svoju činnosť začala Lekárska fakulta UK (nastúpilo 144 študentov do klinických ročníkov, 3. – 5. ročník)?