Novela vysokoškolského zákona schválená: vyhlásenie univerzity

Bratislava 23. marca 2022: Univerzita Komenského v Bratislave berie na vedomie informáciu o schválení návrhu zákona o vysokých školách.


V priebehu celého procesu tvorby návrhu sme opakovane vyjadrovali svoje odôvodnené pripomienky. Celý legislatívny proces považujeme za vysoko neštandardný. Výsledný text prijatý dnes Národnou radou SR stále nerešpektuje niektoré podstatné pripomienky vysokoškolských reprezentácií či jednotlivých vysokých škôl, a preto ho nemožno považovať za optimálny ani za prínosný.

Schválený návrh zákona však prináša oproti pôvodnému návrhu novely istú mieru kompromisu. Oceňujeme, že si poslanci osvojili niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré reflektovali obavy o nižšiu mieru participatívnosti riadenia univerzít – napríklad návrat k pôvodnému tretinovému zastúpeniu študentov v samosprávnych orgánoch vysokých škôl. Aj keď sa s niektorými ďalšími ustanoveniami zákona naďalej nestotožňujeme, Univerzita Komenského v Bratislave si vždy ctila a naďalej si bude ctiť legitímne prijaté všeobecne záväzné právne predpisy. V najbližšom období sa budeme sústrediť na to, aby sme naše procesy a vnútorné predpisy čo najrýchlejšie zosúladili s novým legislatívnym rámcom.

Ako sme však opakovane upozorňovali, novela zákona nie je reformou a sama osebe neprináša vyššiu kvalitu. Ak chceme náš univerzitný ekosystém dostať na vyššiu úroveň, potrebujeme vyriešiť množstvo ďalších otázok – neustále upozorňujeme na katastrofálnu finančnú a investičnú poddimenzovanosť slovenských vysokých škôl. V tejto súvislosti upozorňujeme aj na potrebu zachovania nezávislosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, optimalizáciu fungovania grantových schém, či na implementáciu prebiehajúcich rozvojových projektov. Doposiaľ najväčší európsky investičný projekt do slovenského vysokého školstva a vedy ACCORD nepožíva adekvátnu pozornosť a podporu kompetentných orgánov. Vývoj makroekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike indikuje v nasledujúcich mesiacoch nedostatok finančných prostriedkov na uhrádzanie cien energií a dramaticky stúpajúcich nákladov. Slovenské vysoké školy bez dodatočného stimulu neprežijú.

Zároveň táto novela nijako nerieši proklamované ciele v oblasti tzv. odlivu mozgov do zahraničia. Potrebujeme zatraktívniť prostredie vysokých škôl pre všetkých jeho aktérov – uchádzačov o štúdium, študentov, pedagógov, vedcov či v neposlednom rade administratívny aparát.

Veríme, že prijatím novely zákona o vysokých školách nastane konečne čas aj na to, aby sme spolu s predstaviteľmi rezortného ministerstva, vysokoškolských reprezentácií a ďalšími subjektmi spoločne pracovali na zvyšovaní kvality v neľahkých podmienkach, ktoré súčasná situácia prináša a poskytli slovenskej spoločnosti víziu, ako ďalej v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.