Slávnostné udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za genetiku

Dňa 10. decembra 2018 (pondelok) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) uskutočnilo slávnostné udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018.


Dekan PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., udelil v pondelok 10. decembra 2018 v prezentačnom centre AMOS na PriF UK Štipendium a Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018. Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej získala matematička z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK).

Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej dekan PriF UK udelil Bc. Barbore Gromovej a Mgr. Barbore Konečnej, PhD., z Lekárskej fakulty UK na zahraničný študijný pobyt v Beth Israel Deaconess Medical Center na Harvardovej lekárskej škole (Harvard Medical School) v USA a Mgr. Filipovi Červenákovi, PhD., na zahraničný študijný pobyt do výskumného centra CEITEC na Masarykovej univerzite v Brne.

Čestné uznanie dekan PriF UK udelil Mgr. Lucii Pokornej, PhD., z Centra biovied SAV za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti štúdia regulácie expresie génu pre kvasinkovú kardiolipínsyntázu.

Špeciálna Cena Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej bola udelená Mgr. Jaroslavovi Budišovi, PhD., z FMFI UK za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti vývoja nových bioinformatických nástrojov na analýzu sekvencií genomických DNA publikovaných v časopise Bioinformatics.

Cenu Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2018 udelil dekan PriF UK Mgr. Kataríne Boďovej, PhD., z FMFI UK za prvoautorskú publikáciu v časopise Genetics, kombinujúcu genetické, evolučno-biologické a matematické analýzy na vysvetlenie mechanizmov, ktoré zabraňujú samooplodneniu rastlín a ktoré vedú k vzniku génov zúčastnených v rozpoznávaní vlastných pohlavných buniek a zabraňujúcich príbuzenskému kríženiu. Držiteľka ceny je absolventkou FMFI UK, doktorát získala na americkej Univerzite v Michigane v Ann Arbor. Po trojročnom postdoktorálnom pobyte na Inštitúte vedy a techniky v Rakúsku sa vrátila na FMFI UK, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička.

***

Dr. Ludmila Sedlárová-Rabanová vyštudovala biológiu na Univerzite Karlovej v Prahe ako jedna z absolventiek školy vynikajúceho českého genetika prof. Karla Hrubého. Bolo to v období 50. rokov minulého storočia, keď komunistická ideológia zakazovala vzdelávať základy modernej genetiky na školách, označujúc práce Gregora Mendela či Thomasa Morgana za buržoázny prežitok a ich vyučovanie na školách za formu nepriateľskej diverzie. Oficiálnou doktrínou bol „lysenkizmus“, pseudovedecký paškvil podvodníka Trofima D. Lysenka, ktorý spôsobil nielen stagnáciu biologických vied v krajinách vtedajšieho sovietskeho bloku, ale aj stratu kariéry i životov mnohých výnimočných prírodovedcov. Vďaka ľuďom ako Karel Hrubý však do komunity biológov pribúdali mladí absolventi, ktorí po uvoľnení tohto ideologického embarga boli pripravení dohnať čas stratený lysenkovskými nezmyslami. Keď sa Dr. Sedlárová-Rabanová vrátila na Slovensko, v duchu Hrubého školy rozširovala genetiku medzi slovenskými študentmi. Najprv na Katedre fyziológie rastlín PriF UK, ktorá sa zásluhou prof. Bohumila Němca (1873 - 1966) stala liahňou mnohých významných slovenských biológov, a následne na Botanickom ústave Slovenskej akadémie vied a Výskumnom ústave potravinárskom.