Rektor a dekani Univerzity Komenského boli slávnostne uvedení do funkcií

Bratislava 13. marca 2019: Inaugurácia rektora UK Mareka Števčeka a dekanov deviatich fakúlt UK sa uskutočnila v Aule UK dňa 13. marca 2019 na slávnostnom zhromaždení akademickej obce za účasti významných hostí a diplomatického zboru. Rektor a väčšina dekanov nastúpili do funkcií dňa 1. februára 2019.


Rektor UK Marek Števček inauguroval Juraja Šteňa, dekana Lekárskej fakulty UK; Eduarda Burdu, dekana Právnickej fakulty UK; Martina Slobodníka, dekana Filozofickej fakulty UK; Petra Fedora, dekana Prírodovedeckej fakulty UK; Editu Partovú, dekanku Pedagogickej fakulty UK; Mariána Vanderku, dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK; Andreu Čalkovskú, dekanku Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine; Daniela Ševčoviča, dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, a Michala Greguša, dekana Fakulty managementu UK.

V druhom funkčnom období pokračuje Lucia Mokrá, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK; Pavel Mučaji, dekan Farmaceutickej fakulty UK; Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, a vo svojom prvom funkčnom období riadi Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK Milan Jurík.

Svoje odhodlanie a záväzok pracovať pre univerzitu potvrdili na inaugurácii aj prorektori UK: Jana Duračinská, prorektorka pre správu majetku a investície; Zuzana Kovačičová, prorektorka pre vzdelávanie; Viera Štvrtinová, prorektorka pre rozvoj a kvalitu; Jozef Masarik, prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium; Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzťahy; Daniel Olejár, prorektor pre informačné technológie, a Jozef Tancer, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Znepokojenie nad spoločnosťou, ktorá ignoruje stáročné tradície európskeho humanizmu, vyjadril rektor UK Marek Števček. „Sľubujem, že budem pevne stáť na pozíciách práve týchto zanedbávaných hodnôt, pretože som presvedčený, že len vzdelaný, hodnotovo ukotvený a rozhľadený človek spoločne s nespochybniteľnými výsledkami vedeckého poznania vecí sú dôstojnými protipólmi hypermodernity, internetových či iných hoaxov a dezinformácií,“ povedal a vyzdvihol nutnosť kritického myslenia a budovania modernej univerzity založenej na sociálnej interakcii, ktorá je atraktívna pre dnešných mladých ľudí, vnútorne silná a jednotná.

Prorektor Karlovej univerzity v Prahe Ján Royt poďakoval bývalému rektorovi Karolovi Mičietovi za spoluprácu medzi Karlovou univerzitou a Univerzitou Komenského na poli vedeckom i pedagogickom a vyjadril nádej, že bude rovnako dobre pokračovať. „Pre univerzity je dôležité, aby neboli ovplyvňované politickou mocou,“ zdôraznil a poznamenal, že úloha univerzity je takisto založená na hodnotách slobody, demokracie a zjednotenej Európy. „Som hrdý na to, že kráčame vedľa seba ako najlepší priatelia,“ dodal.

Postavenie Univerzity Komenského ako renomovanej univerzity založenej na kvalitnej vedeckej činnosti akceptovanej na medzinárodnej úrovni v línii nevšedných, ale správnych pohľadov na zdroj autority, akademické slobody a vnútornú pozdvihujúcu kritiku deklaroval prezident Slovenskej rektorskej konferencie Marek Šmid: „Želám vám vnútornú silu i prostriedky umožňujúce meniť veci k lepšiemu, ako aj pochopenie vašich zámerov zo strany spoločnosti i štátu.“

Postavenie vysokého školstva v spoločnosti kritizoval dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Šteňo, uvedený do druhého funkčného obdobia. „Trend degradácie vysokého školstva v SR je realitou. Povinnosťou akademických funkcionárov je zvrátiť tento proces. Pedagogickí a vedeckí pracovníci UK predstavujú ohromný potenciál, ktorý umožňuje, aby sme obstáli v medzinárodnej súťaži a aby sme v rankingu svetových univerzít stúpali nahor,“ uviedol. Úlohou rektora je podľa neho dať správny smer univerzite a bojovať za dosiahnutie podmienok a úlohou dekanov je priamo motivovať pracovníkov fakúlt a trvalo zvyšovať kvalitu výučby.

Fotogaléria na Facebooku