Osobnosti JLF UK ocenené za rozvoj univerzitného ošetrovateľstva

Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa v piatok 13. marca 2015 uskutočnila Ošetrovateľská konferencia Alžbety Hanzlíkovej 2015. Za rozvoj univerzitného ošetrovateľstva tu bolo ocenených osem osobností, z nich päť z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, ktoré si prebrali najvyššie ocenenie - Zlatú brošňu za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva.


Zlatú brošňu získali:

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc., ktorý pôsobil ako prvý porevolučný dekan JLF UK v rokoch 1989 až 1991. Vďaka jeho mimoriadnej iniciatíve a podpore sa v Martine v roku 1990 otvorilo univerzitné vzdelávanie v ošetrovateľstve;
prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., bol prodekanom JLF UK v rokoch 1989 až 1997. Bol jedným z najvýznamnejších podporovateľov tohto odboru na fakulte, pomáhal pri jeho rozvíjaní počas prvých rokov jeho existencie. Bol školiteľom prvých absolventiek doktorandského štúdia ošetrovateľstva;
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., bol prodekanom JLF UK v rokoch 1994 až 2000. Z pozície svojej funkcie sa zaslúžil o rozvoj ošetrovateľstva na JLF UK, dlhodobo pôsobil ako garant študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK a bol školiteľom absolventiek doktorandského štúdia ošetrovateľstva;
doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mimoriadny profesor JLF UK, bol prvým vedúcim Ústavu ošetrovateľstva v rokoch 1990 až 1992. V rokoch 2007 až 2011 bol dekanom JLF UK. Významnou mierou podporoval rozvoj ošetrovateľstva počas prvých rokov jeho existencie;
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., prevzala vedenie ústavu ošetrovateľstva po doc. Alžbete Hanzlíkovej v roku 2000. Zaslúžila sa o ďalší rozvoj ošetrovateľstva na JLF UK. Bola školiteľkou doktorandského štúdia ošetrovateľstva.

Medzi ocenenými boli aj traja zahraniční odborníci: doc. Dr. József Betlehem, PhD., dekan Fakulty zdravotníckych vied v Pécsi, doc. Dr. Papp Katalin, PhD., ktorá významnou mierou prispieva k rozvoju ošetrovateľstva v Maďarsku, a prof. Tony Warne, PhD., z Veľkej Británie, ktorý taktiež udržiava dlhoročné intenzívne odborné kontakty so Slovenskom a výrazne dopomohol k pozdvihnutiu slovenského univerzitného ošetrovateľstva na medzinárodnú úroveň.

Alžbeta Hanzlíková, ktorej meno niesla ošetrovateľská konferencia, bola pôvodne zdravotnou sestrou a učiteľkou na zdravotníckej škole v Martine. Svoju vedeckú kariéru odštartovala na JLF UK, kde bola iniciátorkou vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo. V novovytvorenom odbore bola vedúcou Ústavu ošetrovateľstva JLF UK - ako prvého pracoviska tohto typu na Slovensku. Na svojom konte má viac ako 150 publikácií, a to vo forme vedeckých a odborných článkov, monografií a učebníc.

Ošetrovateľskú konferenciu Alžbety Hanzlíkovej, ktorá sa konala pod záštitou dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc., organizovala JLF UK v spolupráci s HOSPICE-EDU, o. z., v Martine, ÖGVP Wien, vysokými školami vzdelávajúcimi v odbore ošetrovateľstvo na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rakúsku a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Martine. Zúčastnilo sa tu okolo tristo účastníkov. Vlastná odborná konferencia konaná v Aule Magna JLF UK bola ukončená slávnostným odhalením bronzovej pamätnej dosky doc. PhDr. Alžbete Hanzlíkovej, PhD., vo vestibule Ústavu M. R. Štefánika.