UK udelila čestný doktorát právnikovi Pavlovi Šámalovi

Bratislava 28. septembra 2023: Univerzita Komenského v Bratislave dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa medzinárodne rešpektovanému vedcovi a odborníkovi na trestné právo profesorovi Pavlovi Šámalovi. Ocenenie získal za rozvoj právnej vedy, osobnostný aj vedecký prínos pri formovaní generácií trestných právnikov a budovanie štúdia odboru trestného práva na Univerzite Komenského.


Pavel Šámal je profesorom trestného práva na Univerzite Karlovej v Prahe, v oblasti justície pôsobí ako sudca Ústavného súdu Českej republiky v Brne. V minulosti zastával post sudcu a neskôr predsedu Najvyššieho súdu Českej republiky. V rámci spolupráce so Slovenskou republikou sa významne zaslúžil o formovanie legislatívy v oblasti trestného práva u nás.

„Výsledky práce Pavla Šámala hlboko zasiahli smerovanie trestnej politiky nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku. Som presvedčený, že jeho vplyv je hlboko zakorenený u rozhodujúcej časti trestných právnikov na Slovensku a prostredníctvom nich sa bude prejavovať v potrebnej reforme trestného práva aj v ďalších desaťročiach,“ uviedol na oceňovaní dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.

Aj vďaka dlhoročnému pôsobeniu profesora Šámala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského bol akreditovaný študijný odbor trestné právo. Veľkým prínosom tejto spolupráce je aj osobnostný a vedecký rast generácie slovenských trestných právnikov. Jeho publikačná činnosť dopomohla k rozvoju restoratívnej justície a rozširovaniu alternatívnych trestov.

„Právo nesmie byť rigidné. Požiadavka stability práva neznamená požiadavku nemeniteľnosti zákonov a ďalších právnych predpisov, ale požiadavku, aby právo nebolo menené náhodne a subjektivisticky, ale len vtedy, ak si to vyžaduje nevyhnutná, vedecky zistená objektívna spoločenská potreba,“ podotkol vo svojom príhovore profesor Šámal.

Výsledkom jeho intenzívnej vedeckej práce je vyše 250 originálnych článkov a prác v odbore trestného práva a viac ako 770 ohlasov. Za svoju publikačnú činnosť získal mnohé ocenenia.

***

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu. Doposiaľ ho udelila napríklad bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej (2014), generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi (2015), významnému svetovému mikrobiológovi Jánovi Vilčekovi (2014) či 14. dalajlámovi a nositeľovi Nobelovej ceny za mier Tenzinovi Gyatsovi (2000).