Návrh rektorov štyroch univerzít a predsedu SAV k vzájomnému prepojeniu

Návrh rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia sa v medzinárodnej konkurencii, ako aj k zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.


V nadväznosti na publikovaný materiál NIRF MF SR konštatujeme, že v oblasti reformy VŠ, vedy a výskumu materiál obsahuje celý rad podnetných názorov, ktoré podporujeme. K niektorým cieľom a míľnikom sa odborne vyjadríme, ako by sa dali realizovať. Súhlasíme aj s nutnosťou reformovať riadenie VŠ, ale nie prostredníctvom zástupcov štátu v správnych radách, ale zjednodušením štruktúry a upresnením kompetencií samosprávnych orgánov univerzít tak, aby sa dosiahol efektívny nástroj riadenia VŠ so zachovaním princípu autonómie VŠ, toto považujeme za esenciálnu podmienku a touto cestou sa uberá aj EUA. 

Predkladáme nasledovný návrh k dosiahnutiu zásadných cieľov v reforme VŠ:

  1. Inštitucionálne prepojenie organizácií v Bratislave a v Košiciach, ktoré zastrešujú špičkový vedecký výskum, inovácie a technický vývoj na Slovensku a zároveň sú schopné poskytovať v slovenských pomeroch kvalitné vzdelanie opierajúce sa o špičkový výskum.
  2. Spojeným úsilím chceme vytvoriť podmienky, aby sa do roku 2025 dva slovenské subjekty (v 1. etape konzorciá univerzít a SAV) dokázali presadiť v renomovaných rankingoch v skupine TOP 500. Týmto krokom chceme vytvoriť podmienky pre lepšiu a väčšiu internacionalizáciu vo výskume aj výučbe.
  3. Vidíme historickú šancu alokovať zdroje z Fondov obnovy a rozvoja tak, aby naše inštitúcie prešli organizačnou, personálnou i infraštruktúrnou revitalizáciou s ambíciou stať sa atraktívnymi centrami príťažlivými nielen pre slovenskú talentovanú mladú generáciu, ale aj pre tú zo zahraničia. Sme presvedčení, že toto je cesta ako zabrániť odlivu mladých ľudí zo Slovenska, dokonca tento súčasný nepriaznivý trend otočiť a prilákať talenty z okolitých krajín.
  4. Vhodné legislatívne prepojenie univerzít a SAV v Bratislave a Košiciach realizovať vo väzbe na prípravu nového VŠ zákona v snahe podporiť reformu systému riadenia VŠ a SAV, financovania VŠ a SAV, systému podpory vedy, výskumu a inovácií v SR. Chceme týmto zmysluplne prispieť do plánu reforiem, ktorý Slovensko plánuje odovzdať EK ako východisko pre čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy.
  5. Vrátiť sa k modelu kategorizácie našich VŠ, ktorý je založený na ich profilovaní a diverzifikácii. Existencia dvoch prestížnych vysokoškolských a výskumných centier, ktoré do svojich aktivít zapájajú intelektuálnu a expertíznu špičku aj z ostatných univerzít a ústavov SAV, nech je v tomto procese štátnou prioritou.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov navrhujeme spojiť potenciál toho najlepšieho, čo v Bratislave a Košiciach máme, postupne do dvoch celkov. Sme inšpirovaní podobnými a úspešnými príbehmi zo zahraničia (Francúzsko, Nemecko, Fínsko...). Na Slovensku je v súčasnosti 35 vysokých škôl (20 verejných, 3 štátne, 12 súkromných), nie je reálne očakávať od všetkých rovnaký prístup k vedeckovýskumnej činnosti a teda aj kompetitívnosť v európskom výskumnom priestore.

Vedu a výskum v medzinárodnom kontexte úspešne reprezentuje len zopár slovenských univerzít. Spravidla ide o členov Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7), no najmä UK, STU, TUKE, UPJŠ a Slovenskú akadémiu vied. Tieto inštitúcie zároveň ponúkajú potenciál novovybudovaných univerzitných vedeckých parkov, ktoré spravujú a sú preto motivované k užšej spolupráci.

V Bratislave a v Košiciach, kde je intenzívna spolupráca SAV a univerzít, vznikli minulý rok zárodky klastrov na základe memoránd o porozumení. Klastre podporujú spoločné vedeckovýskumné aktivity univerzít a SAV. V Bratislave v spolupráci UK/STU a SAV, v Košiciach UPJŠ/TUKE/UVLF a SAV. Chceme nadviazať na doterajšie pozitívne skúsenosti spolupráce V7 a oboch klastrov a kvalitatívne sa posunúť do vytvorenia dvoch nových inštitucionálnych legislatívnych celkov tak, aby sme dosiahli špecifickými krokmi vyššie uvedené ciele v ERA i EHEA.

My, rektori uvedených univerzít a predseda SAV, sme pripravení prevziať zodpovednosť za proces kumulácie personálnych i infraštruktúrnych kapacít našich inštitúcií pre zvýšenie medzinárodnej prestíže slovenskej vedy a zatraktívnenia vzdelávacieho prostredia.

Hlásime sa k zmene myslenia lídrov na našich univerzitách a SAV a že si uvedomujeme, že musíme búrať bariéry medzi našimi inštitúciami. Európska prax potvrdzuje, že takýto cieľ je možné dosiahnuť len vtedy, ak uvedená zmena myslenia na našich univerzitách bude podporená kumuláciou finančných prostriedkov zo strany štátu a EÚ a jednorazového skokového navýšenia investícií v takom rozsahu, aby vedecká, vzdelávacia i sociálna infraštruktúra (internáty, športoviská, bytová politika a pod.) v Bratislave i v Košiciach boli na európskych štandardoch.

Oznamujeme, že máme premyslenú stratégiu k dosiahnutiu uvedených cieľov. Táto stratégia má spoločné všeobecné kroky v oboch mestách, ako aj špecifické kroky odrážajúce odlišnú ekonomickú silu regiónov BA a KSK.

Vyzývame vládu SR, nevládne politické reprezentácie, zástupcov tretieho sektora, podnikateľov a priemyselné zväzy, ako aj ostatné univerzity k podpore tejto vízie a k vzájomnej spolupráci.

Jej výsledkom by malo byť dosiahnutie spoločného cieľa, aby Slovensko malo na mape úspešných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií svojich zástupcov, ktorí sa dokážu presadiť v medzinárodnej súťaži v oblasti základného i aplikovaného výskumu. Pre nás je to obrovský záväzok, k naplneniu ktorého potrebujeme širokú podporu. Sme presvedčení, že naša vízia nie je proti niekomu, ale za niečo. Za dobrú vec.

Ďakujeme.

Rektori: Miroslav Fikar, Stanislav Kmeť, Pavol Sovák, Marek Števček a predseda SAV Pavol Šajgalík