Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry farmaceutov 2022

Počas mesiaca marec sa každoročne študenti farmácie stretávajú s jedným špeciálnym týždňom, nesúcim názov Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry. Ide o najväčšiu udalosť organizovanú Slovenským spolkom študentov farmácie. V marci sa konali rôzne vzdelávacie projekty – Kariérne dni farmaceutov, Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii a Clinical Skills Event.


Kariérne dni farmaceutov sa konali 8. až 9. marca 2022 na pôde Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Prepojenie najväčšieho farmaceutického job fair na Slovensku, s odborným sympóziom, prilákalo množstvo zvedavých študentov. Vo vestibule fakulty bola exhibícia partnerov formou výstavných stánkov. Študenti vo veľkom využili možnosť priameho kontaktu s vystavovateľmi – rôznymi zaujímavými organizáciami a spoločnosťami – ich potencionálnymi budúcimi zamestnávateľmi. Počas oboch dní, súbežne s exhibícou sa konalo sympózium, kde formou prednášok odborníci z rôznych oblastí farmácie, ale aj medicíny, poskytli študentom príležitosť dozvedieť sa viac o konkrétnych témach a pýtať sa otázky k oblasti, ktorá ich zaujala.

Druhý projekt, Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii, sa konal 10. marca 2022. Projektu každoročne predchádza Kurz lekárenskej komunikácie a koná sa počas troch mesiacov, zameraný na adekvátnu komunikáciu s pacientom a diagnostiku zdravotného problému. V prvom kole súťažiaci riešili kazuistiky formou testu. Druhé a zároveň hlavné kolo sa odohralo vo Fakultnej lekárni. Súťažiaci mali jedinečnú príležitosť zastávať rolu farmaceuta za tárou, riešiť farmakoterapeutické problémy pacientov, zvoliť vhodnú komunikáciu, aby mali situáciu stále pod kontrolou. Na druhej strane stáli pacienti – nadaní herci VŠMU, ktorí tieto zdravotné problémy skvelo znázorňovali. „Role play“ projekt bol skvelou možnosťou, ako pripraviť študentov na svoju budúcu prax v lekárni a prekonzultovať odvedený výkon s tímom odborných porotcov, ktorí každému študentovi poskytli individuálne rady a odporúčania do budúcna.

Do tretice nasledovala celoštátna súťaž študentov farmácie a medicíny zameraná na znalosti z klinickej farmácie a farmakológie – Clinical Skills Event, ktorá sa uskutočnila 11. marca 2022., ktorá sa koná už od roku 2013. Tento rok sa však spojili spolky študentov farmácie a medicíny. S víziou rozvoja medziodborovej spolupráce a interprofesionálneho vzdelávania zorganizovali súťaž určenú pre študentov oboch zdravotníckych odborov. Účastníci tak historicky prvýkrát súťažili v zmiešaných tímoch zložených z dvoch študentov medicíny a dvoch študentov farmácie a riešili zaujímavé klinické kazuistiky reálnych pacientov.

Zapojilo sa až 70 súťažiacich

Súťaž mala veľmi široký dosah, nakoľko sa konala súčasne na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, pričom sa zapojili študenti farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a študenti medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK), Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (LF SZU), Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Spolu súťažilo 18 tímov (70 súťažiacich).

V rámci podujatia Clinical Skills Event sa uskutočnila aj online prednáška na tému „Obraz klinické farmacie v ČR“ prednášaná klinickou farmaceutkou PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D., vedúcou Oddelenia klinickej farmácie vo Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe a „Klinická farmakológia v Nemocnici Ružinov“ prednášaná klinickou farmakologičkou MUDr. Katarínou Jurečkovou, primárkou Oddelenia klinickej farmakológie Univerzitnej nemocnice Ružinov.

Víťazkami Clinical Skills Event 2022 sa stali Alexandra Nemčíková a Alžbeta Angstová, piatačky z FaF UK a Lucia Tibenská a Daniela Šutovská, šiestačky z LF UK. Víťazi a víťazky súťaže sa mohli tešiť na ceny ako odborné publikácie, poukážky na medicínske uniformy od firmy Medical Uniforms, fonendoskopy a poukážky od Infinite MedStyle a možnosť návštevy klinickej farmaceutky či zaistenie stáže pre medikov a medičky. Účastníci dostali certifikát a uvítací balíček. O pitný režim sa zas postarali Herbert sirupy.

Pri tvorbe kazuistík spolupracovali odborní garanti a garantky MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová; PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.; Mgr. Gabriel Dóka, PhD.; PharmDr. Monika Fedorová, PhD.; PharmDr. Peter Takáč, PhD.; doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD., doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. a MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD.

Ako hodnotia Clinical Skills Event 2022 súťažiaci?

„CSE mi dalo presne to, čo má v názve – klinické zručnosti. Vidieť a vyskúšať si na vlastnej koži prípady, ktoré musia lekári a klinickí farmaceuti riešiť v praxi, bolo veľkým prínosom nielen v profesijnej oblasti, ale aj v tej ľudskej: Mohli sme si naplno uvedomiť, ako veľmi sa farmaceuti a lekári potrebujú, aby výsledná terapia pacienta bola čo najefektívnejšia. Vyskúšať si riešenie kazuistík s medikmi bolo to najlepšie, čo sa nám tento rok mohlo stať. Neľutujem vôbec, že som sa prihlásila a odporúčam všetkým, ktorí nad tým uvažujú, choďte do toho. Jediné, čo môžete stratiť, je jeden piatok, ale to, čo môžete získať, je nevyčísliteľné – skúsenosti, priateľstvá, cenné rady a rozhovory,“ tvrdí Simona Hisirová, štvrtáčka odboru farmácia UVLF.

„Podujatie CSE bolo prvé tohto typu, ktoré som absolvoval. Zaujal ma koncept tímovej spolupráce dvoch odborov (medicína a farmácia). Riešenie klinických prípadov nás síce potrápilo ale dalo nám mnoho skúseností. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a už teraz som si povedal, že o rok sa zúčastním znova,“ popisuje skúsenosť študent Filip, štvrták na odbore medicína LF SZU

Podujatie Clinical Skills Event sa však neskončilo súťažou a pokračuje aj v máji návštevou Klinickej farmaceutky PharmDr. Márie Göböovej, PhD. pôsobiacej na Internej klinike Fakultnej nemocnice Nitra. Víťazi súťaže tak majú možnosť nazrieť do zákulisia práce klinického farmaceuta a dozvedieť sa o tomto atraktívnom odbore viac.

Mgr. Natália Hromníková, 2. ročník doktorandského štúdia FaF UK