Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej získal Miroslav Baláž

Po dvoch rokoch, v ktorých boli ceny a štipendiá dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (ďalej LSR) odovzdávané online, prebehol ceremoniál k 7. ročníku dňa 6. 12. 2022 v Prezentačnom centre Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako v uplynulých ročníkoch, aj teraz sa do finále dostalo niekoľko výnimočných kandidátov a kandidátok. Z nich členovia komisie konsenzom vybrali za laureáta Ceny Mgr. Miroslava Baláža, PhD., zo Slovenskej akadémie vied.


Doktor Miroslav Baláž z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., dostal ocenenie za prácu uverejnenú v Nature Metabolism (Dong a kol., 2022), ktorej výsledky prispeli k identifikácii nových molekulárnych mechanizmov kontrolujúcich metabolickú aktivitu tukového tkaniva. Kvalitu vedeckej práce Dr. Baláža podčiarkuje fakt, že za posledný rok bol spoluautorom ďalších štúdií venovaných tejto problematike, z čoho dve boli publikované v Nature Metabolism (Ding a kol., 2021), resp. Nature Communications (Balážová a kol., 2021). Pre študentov Univerzity Komenského môže byť zaujímavé, že dr. Baláž pripravil nový kurz Advances in Physiology primárne určený pre poslucháčov magisterského programu fyziológia živočíchov a etológia, ktorý je však otvorený aj pre študentov príbuzných programov.

Okrem hlavnej ceny sa komisia rozhodla využiť možnosť udeliť aj dve špeciálne ceny pre mladé vedecké pracovníčky Mgr. Andreu Cillingovú, PhD., a Mgr. Veronu Buocikovú, PhD. Dr. Cillingová z Katedry biochémie PriF UK bola prvou autorkou publikácie v časopise PLoS Genetics, v ktorej so svojimi spoluautormi osvetlila transkriptomickú a metabolickú adaptáciu buniek kvasiniek Candida parapsilosis na hydroxyderiváty benzénu a kyseliny benzoovej (Cillingová a kol., 2022). Dr. Buociková z Ústavu experimentálnej onkológie (BMC SAV, v. v. i.) bola prvou autorkou dvoch prác popisujúcich efekt decitabínu na ľudské nádorové bunky (Buociková a kol., 2022 a, b). Medzi finalistami boli aj Mgr. Marek Slovák, PhD., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV s publikáciou zameranou na význam hybridizácie v procese speciácie rastlín (Slovák a kol., 2022) a Mgr. Tomáš Sládeček s prácou zaoberajúcou sa analýzou tzv. copy-number variantov v ľudskom genóme (Sládeček a kol., 2022).

Štipendium LSR bolo udelené Mgr. Eve Kocianovej (Virologický ústav, BMC SAV, v. v. i.) na pobyt na University of Oxford, Mgr. Nine Mayerovej (Katedra genetiky PriF UK) na konferenciu 11th International Fission Yeast meeting v Hiroshime (Japonsko) a Mgr. Danielovi Eliašovi (Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK) na úhradu nákladov súvisiacich so 16th European Conference on Fungal Genetics.

Laureáti cien, držitelia štipendií, ale aj ostatní nominovaní sú príkladmi, že v našich podmienkach sa dá robiť kompetitívny výskum, ktorého výsledky nielen majú medzinárodný ohlas, ale poskytujú aj príležitosť na zdieľanie potešenia z úspechov členov slovenskej vedeckej komunity.

Viac o cenách a štipendiách dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej