POUKÁZANIE 2 % V PROSPECH NEINVESTIČNÉHO FONDU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Dovoľujeme si vás osloviť v čase, keď máme možnosť sami rozhodnúť o tom, kto dostane 2 % (3 %) z našich minuloročných daní. Takúto možnosť máme prostredníctvom zriadeného neinvestičného fondu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý umožňuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov právnickým a fyzickým osobám venovať 2 % (3 %) zo svojej zaplatenej dane za rok 2017.


Neinvestičný fond Univerzita Komenského n. f. už viac ako 20 rokov svojou aktivitou prispieva k zlepšeniu podmienok na realizáciu rozvojových, vedeckovýskumných a výučbových programov UK. Získané finančné prostriedky sú v rozhodujúcej miere použité na podporu mladých pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov a študentov prostredníctvom Grantov UK a na realizáciu vybraných rozvojových zámerov a celospoločenskej prezentácie UK.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Univerzita Komenského n. f.

Právna forma: neinvestičný fond

Sídlo: Šafárikovo nám. 78/6, 811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 30845831

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, môže poukázať % zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. Ak FO odpracovala v roku 2017 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. Vtedy je povinnou prílohou k daňovému priznaniu aj potvrdenie o ich odpracovaní. Ak chce FO informovať prijímateľa, zaškrtne v tlačive súhlas so zaslaním údajov (meno a adresa, nie však suma).

Právnická osoba uvádza údaje o vybranom prijímateľovi alebo prijímateľoch priamo v daňovom priznaní do už uvedených špeciálnych kolónok. Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. marca 2018) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zo zaplatenej dane si vypočíta 2 %, čo je maximálna suma, ktorú môže v prospech vybraného jedného prijímateľa poukázať, 3 % môže poukázať, ak odpracoval v roku 2017 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Vtedy je povinnou prílohou k Vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane aj potvrdenie o ich odpracovaní. Minimálne to však musí byť suma vo výške 3 €. Zamestnanec vpíše údaje o vybranom jednom prijímateľovi do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chce poukázať. Ak chce zamestnanec informovať prijímateľa, zaškrtne v tlačive súhlas so zaslaním údajov (meno a adresa, nie však suma). Tlačivá sa doručujú na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2017.

Poznámky:

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje zľava.

Do kolónky ROK sa píše 2017.

Číslo účtu prijímateľa sa neuvádza, keďže peniaze na účet prevádzajú daňové úrady.