Novou dekankou Pedagogickej fakulty UK bude doc. Edita Partová

Dňa 18. decembra 2018 (utorok) sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) uskutočnili voľby na kandidáta na dekana PdF UK. Kandidatúru prijali doc. RNDr. Edita Partová, CSc., a prof. PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici, akad. soch., PhD.


Vo voľbách uspela v prvom kole volieb doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Získala 12 hlasov od 19 prítomných členov Akademického senátu PdF UK.

Doc. RNDr. Edita Partová, CSc., ukončila v roku 1983 magisterské štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK). Po úspešnom rigoróznom konaní v roku 1985 (RNDr.) na FMFI UK obhájila na PdF UK dizertačnú prácu (PhD.). V roku 2004 sa habilitovala (doc.) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dekankou sa vo svojom prvom funkčnom období stane po vymenovaní rektorom UK na návrh Akademického senátu PdF UK. Funkčné obdobie dekanky PdF UK bude od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.