Stanovisko k vstupu účastníkov zhromaždenia na akademickú pôdu

V piatok 22. novembra 2013 došlo v podvečerných hodinách k vstupu približne dvoch stoviek účastníkov verejného zhromaždenia (ohlásené zhromaždenie na Hodžovom námestí) do historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6).


25. 11. 2013 16.04 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa akademické práva a slobody zaručujú prostredníctvom nedotknuteľnosti akademickej pôdy vysokých škôl, okrem prípadov ohrozenia života, zdravia a majetku. Využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí z účastníkov sa správali v rozpore s podmienkami, pri ktorých sa garantuje nedotknuteľnosť akademickej pôdy, štatutárny zástupca univerzity v súlade so zákonom o vysokých školách povolil vstup príslušných zložiek policajného zboru na akademickú pôdu.