Prof. Vítězslav Novák

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Hudobný skladateľ, profesor skladby a rektor Štátneho konzervatória hudby v Prahe v rokoch 1920 – 1922 a 1927 – 1928.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 18. 11. 1928 za zásluhy o Slovensko v oblasti hudobnej vedy.