Prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá socialistická republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Profesor matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J. E. Purkyně (teraz Masarykova univerzita) v Brne.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát fyzikálno-matematických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za prínos v oblasti diferenciálnej geometrie a pedagogickú činnosť na Prírodovedeckej fakulte UK.