Prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc.

Miesto pôsobenia: Kanada
Oblasť pôsobenia: Člen Akadémie vied kanadskej kráľovskej spoločnosti, emeritný profesor aplikovanej matematiky a chémie na Katedre aplikovanej matematiky Univerzity Waterloo.
Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Čestný doktorát mu bol udelený dňa 14. 6. 2006 za vedecké dielo, ktorým zásadným spôsobom prispel k rozvoju kvantovej chémie a k jej matematickému formalizmu.