Prof. RNDr. Emil Makovický, Ph.D.

Miesto pôsobenia: Univerzita v Kodani

Oblasť pôsobenia: Patrí k svetovo uznávaným odborníkom v oblasti modernej kryštalografie, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj kryštalografického výskumu minerálov a jeho aplikácie v geológii. Profesor Makovický je autorom, resp. spoluautorom viac ako 230 vedeckých štúdií v prestížnych vedeckých časopisoch po celom svete.

Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a čestný doktorát mu bol udelený dňa 24. mája 2017.