Prof. PhDr. Ladislav Hanus, ThDr.

Miesto pôsobenia: Česká a Slovenská federatívna republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Bývalý profesor morálnej teológie v bohosloveckom seminári Spišskej kapituly.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 5. 3. 1992 za celoživotné dielo a zásluhy na rozvoji slovenskej kresťanskej kultúry a významný prínos vo sfére filozofie kultúry a filozofickej antropológie.