Prof. PhDr. Jan Mukařovský, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá socialistická republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Profesor literárnej histórie na Univerzite Karlovej v Prahe.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 24. 10. 1968 za vedeckú a pedagogickú činnosť, ktorou podnetne zasiahol do konštituovania novodobého slovenského literárnovedného myslenia.