Prof. MUDr. Robert Hladký, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá socialistická republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Profesor otolaryngológie a vedúci katedry otorinolaryngológie Lekárskej fakulty Univerzity J. E. Purkyně (teraz Masarykova univerzita) v Brne.
Dr. h. c. navrhla Lekárska fakulta UK. Čestný doktorát lekárskych vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za vedeckú činnosť v odbore laryngológia.