Prof. Ing. Rudolf Záhradník, DrSc.

Miesto pôsobenia: Česká republika
Oblasť pôsobenia: Predseda Akadémie vied Českej republiky.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 18. 4. 2000 za zásluhy na rozvoji slovenskej teoretickej chémie, za podporu univerzitného vedeckého bádania a dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UK.