Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Miesto pôsobenia: Česká republika
Oblasť pôsobenia: Profesor v odbore jadrovej a subjadrovej fyziky. Profesor na Ústave časticovej a jadrovej fyziky matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 18. 10. 2006 za vynikajúce výsledky v oblasti experimentálnej fyziky a rozvoj jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky ako vedného odboru na FMFI UK.