Prof. Eugen Suchoň, DrSc.

Miesto pôsobenia: Československá socialistická republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, národný umelec. Profesor na Katedre dejín umenia a muzikológie Filozofickej fakulty UK a profesor kompozície Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK Čestný doktorát vied o umení mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za hudobnovýchovnú a organizátorskú prácu pri zveľaďovaní hudobnej kultúry Slovenska.