Prof. Dr. Mieczyslaw Klimaszewski, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Poľská ľudová republika, teraz Poľská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor na Jagelovskej univerzite v Krakove, geograf, geomorfológ.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát geografických vied mu bol udelený dňa 13. 11. 1970 za prínos pri riešení otázky vývoja reliéfu poľských Karpát a flyšového pásma Západných Karpát prechádzajúceho naším územím v neogéne.