Prof. Dr. Leo Stern

Miesto pôsobenia: Nemecká demokratická republika, teraz Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Profesor dejín novoveku a dejín robotníckeho hnutia na Filozofickej fakulte Univerzity M. Luthera v Halle – Wittenbergu.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 15. 5. 1965 za diela z oblasti historiografie.