Prof. Dr. Hermann Müller-Karpe

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Emeritný profesor na Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom, prvý riaditeľ Ústavu pre všeobecnú a porovnávaciu archeológiu Nemeckého archeologického ústavu v Bonne.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát historických vied mu bol udelený dňa 10. 10. 1996 za vedecké i riadiace výsledky v oblasti archeológie a za dlhoročnú spoluprácu pri riešení spoločných výskumných projektov s Filozofickou fakultou UK.