PhDr. Dagmar Čapková, DrSc.

Miesto pôsobenia: Česká a Slovenská federatívna republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Oddelenie dejín komeniológie a dejín pedagogiky Pedagogického ústavu J. A. Komenského Akadémie vied Českej republiky.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied jej bol udelený dňa 30. 3. 1992 za významné zásluhy na rozvoji českej, slovenskej a svetovej komeniológie.