Výskumu COVID-19 sa budú venovať aj odborníci z Univerzity Komenského

Bratislava 25. septembra 2020: Univerzita Komenského bude riešiť projekty zamerané na problematiku pandémie COVID-19. Z 25 podaných projektov schválila Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV) 5 projektov vedcov z Univerzity Komenského. Okrem toho sa bude univerzita ako spoluriešiteľ podieľať na ďalších 5 projektoch základného výskumu a 4 projektoch aplikovaného výskumu. Vedecké inštitúcie si celkovo rozdelia 8,2 milióna eur.


Medzi podporenými projektmi z UK sú tri projekty z Lekárskej fakulty UK a dva projekty z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

„Keďže pandémia pokračuje a hrozí, že vakcína nebude prijatá veľkou časťou spoločnosti, je nutné skúmať patogenézu COVID-19 a hľadať možnosti terapeutickej intervencie,“ hovorí Peter Celec z Lekárskej fakulty UK, ktorého projekt patrí medzi podporené. Skúmať bude neutrofily a mechanizmy, ktoré vedú k tvorbe extracelulárnych pascí. Bude tiež analyzovať, prečo vysoký vek je, ale farmakologické potlačenie imunitného systému alebo tehotenstvo nie je rizikovým faktorom choroby.

Dôveru Slovákov v opatrenia voči COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú hrozbu koronavírusu, preskúma Martin Kanovský z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Navrhne tiež konkrétne praktické opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu dôvery verejnosti v bezpečnostné opatrenia. Tieto údaje zároveň porovná s medzinárodným kontextom.

Tím Pavla Bábala z Lekárskej fakulty UK bude analyzovať príčiny úmrtia pacientov v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 na Slovensku. Identifikuje rizikové skupiny populácie na základe genetickej analýzy pacientov z prvej vlny. Cieľom je tiež vyvinúť test na prítomnosť vírusu, ktorý je citlivejší ako v súčasnosti používaná RT PCR v reálnom čase, a aby bol použiteľný aj v laboratóriách so základným vybavením. Okrem iného budú vedci pracovať na spresnení morfologickej diagnostiky COVID-19 vrátane histochemického potvrdenia infekcie vírusom.

Spoločné domácnosti a uzavreté ohniská šírenia epidémie budú zaujímať Alexandru Bražinovú z Lekárskej fakulty UK. „Práve populácia, ktorá sa nemieša so širšou komunitou, poskytuje strategické možnosti pre charakteristiku vzorov šírenia vírusu,“ približuje Alexandra Bražinová. Projekt určí dôležité epidemiologické parametre šírenia nákazy unikátne pre slovenskú populáciu. Výsledky štúdie poslúžia pri tvorbe efektívnych opatrení do budúcna.

Sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy preskúma tím Mariána Vávru z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Hlavným zámerom bude skúmať, či a za akých podmienok je Slovensko pripravené zotaviť sa z krízy a aké sú náklady spojené s pandémiou. Preskúmajú tiež, aká je dĺžka a hĺbka krízy, aké štrukturálne zmeny sprevádzali pandémiu a ako to ovplyvnilo ekonomický a sociálny život.

„Na financovanie sme okrem podporených projektov navrhli aj jeden projekt v aplikovanom a jeden projekt v základnom výskume, pričom v oboch je Univerzita Komenského hlavným riešiteľom,“ dodáva Jozef Masarik, prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, ktorý je zároveň aj predsedom predsedníctva APVV. Projekty boli vybrané na základe ich kvality a reálnosti stanovených cieľov.

„Tento rok sme boli svedkom krátenia financií na vedu z eurofondov. Som preto veľmi rád, že vláda našla financie na podporu vedeckých projektov, ktoré priamo bojujú proti pandémii COVID-19,“ uviedol rektor Univerzity Komenského Marek Števček.