Zasadnutie Správnej rady UK

26. januára 2023 (štvrtok) o 16.00 hod., zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK
 4. Návrh Štatútu Správnej rady UK
 5. Voľba člena Správnej rady UK na základe § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách.
 6. Určenie päťročného funkčného obdobia deviatim členom Správnej rady UK žrebom podľa § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách
 7. Vyjadrenie k návrhu rektora UK na vymenovanie tajomníčky Správnej rady UK
 8. Návrh na určenie platu rektora UK s účinnosťou od 1. februára 2023 vrátane určenia merateľných ukazovateľov a cieľov
 9. Vyjadrenie Správnej rady UK k návrhu rektora UK na určenie platov dekanom fakúlt UK s účinnosťou od 1. februára 2023
 10. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK
 11. Rôzne
 12. Záver