Zasadnutie AS UK

16. októbra 2019 (streda) o 14.00 hod., Auditorium maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK, 2. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 16. októbra 2019 o 14.00 hod. sa v Auditoriu maximum PraF UK bude konať 25riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu

 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK
 5. Študijný poriadok UK
 6. Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK
 7.  Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ
 8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
 9. Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam
 10. Rôzne
 11. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 12. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej  rade vysokých škôl
 13. Záver

 

Viac informácií