Študentka evanjelickej teológie: Túžim byť nemocničnou farárkou

Pred štúdiom si myslela, že existuje len jeden správny pohľad na svet – ten, ktorý opisuje Biblia. Po piatich rokoch na fakulte hovorí, že je dnes oveľa otvorenejšia iným názorom. Patrícia Sára Šimková, rodáčka z Bojníc, študuje odbor evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. O niekoľko mesiacov ju čakajú záverečné skúšky a ukončenie piateho ročníka. Popri štúdiu tiež vyučuje, sprevádza umierajúcich, spravuje webový portál a prekladá Bibliu do posunkovej reči. O tom, ako to všetko zvláda a za čo vďačí štúdiu, porozprávala pre Našu univerzitu.


25. 03. 2022 13.13 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Patrícia navštevovala Evanjelické lýceum v Bratislave, kde jej učitelia vnukli myšlienku, aby skúsila štúdium v zahraničí. Štúdium na evanjelickej strednej škole v USA jej sprostredkoval pastor Dušan Tóth, ktorý zo Slovenska emigroval do Kanady, kde momentálne stále slúži. Veriaci z jeho cirkevného zboru jej finančne prispeli na školné a náklady spojené so živobytím. Ešte počas strednej školy tak študovala jeden rok na farskej kresťanskej strednej škole v Missouri v Spojených štátoch amerických. „To, že som mohla študovať v Amerike, by som nazvala akýmsi ‚Božím vedením‘."

Celý život túžila pomáhať ľuďom. Pri výbere vysokej školy zvažovala psychológiu, pomohol jej rozhovor so stredoškolskou poradkyňou. „Rozprávali sme sa, aké mám silné stránky a čomu by som sa rada venovala. Povedala mi, že si ma vie predstaviť ako farárku." V tej chvíli sa rozhodla pre štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Najviac ju bavia predmety z Katedry praktickej teológie. Patrícia sa zaujíma najmä o pastorálku. „Praktizujeme tu pastorálne rozhovory, keď sa duchovný rozpráva s ľuďmi zo svojho zboru. Okrem toho ma veľmi bavia aj jazyky ako gréčtina či hebrejčina. Ide o ich staršie formy. V súčasnosti sa v Grécku ani v Izraeli takýmito formami nehovorí. Takouto gréčtinou a hebrejčinou bola písaná Biblia a vďaka štúdiu ich viem aj pasívne využívať," vysvetľuje študentka. Práve jazyky predstavujú ten najtvrdší oriešok, ktorý ale dokáže rozlúsknuť. Vyučujúci vedia svojim študentom veľmi dobre predať vedomosti, takže sa to dá zvládnuť.

Pri online výučbe sa viac sústredí

Patrícia bola zvyknutá na kvantum učiva zo strednej školy, navyše mala všetky predmety v angličtine. Prvé skúškové preto nebolo až také náročné. Navyše, vysokoškolskí pedagógovia jej poskytujú kvalitné vedomosti. Študenti s nimi majú veľmi dobré vzťahy. „Môže za to aj fakt, že sme menšia fakulta, máme menej študentov, čiže je tu priestor tieto vzťahy utužovať. Zároveň to beriem aj negatívne, keďže je nás veľmi málo. Život na fakulte by možno vyzeral inak, ak by mala viac študentov. Nás je v ročníku okolo desať, okrem toho niektorí študenti aj opakujú predmety. Tým pádom je nás ešte menej." Piaty ročník začali prezenčnou formou, pokračovali online vyučovaním. V „počítačovej výučbe" vidí Patrícia plusy aj mínusy. Keď je v triede, dokáže sa veľmi ľahko rozptýliť, vďaka online vyučovaniu, kde je zatvorená sama v jednej miestnosti, sa lepšie sústredí. Na druhej strane je však veľký extrovert a veľmi jej chýba fyzický kontakt so spolužiakmi.

Okrem teoretických vedomostí potrebuje študent teológie aj veľa praxe. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je teda aj tá praktická. Patrícia vypomáhala v cirkevnom zbore Zemianske Kostoľany či v bratislavskom cirkevnom zbore Staré Mesto, kde píše kázne alebo prednáša liturgie. Praxuje aj v katechetike, v rámci ktorej chodí učiť na materské či základné školy. Praxi predchádzal na fakulte predmet Katechetika. „Práve tieto prednášky nám pomáhajú pri zostavení plánu hodiny, ktorú následne odučíme v materskej alebo na evanjelickej základnej či strednej škole. Prax vždy vybavuje škola, ktorá nás priradí do jednej evanjelickej školy či škôlok. Absolvovala som ju ešte v čase, keď sme fyzicky chodili do školy. Minulý rok, keď nám to ešte pandémia umožňovala, som v septembri učila na evanjelickej základnej škole. Ale mali sme napríklad praktikum z pastorálky, v rámci čoho sa robia s deťmi pastorálne rozhovory pod dohľadom našich pedagógov. Tie sme už robili online, čo pre nás všetkých predstavovalo veľkú skúšku. Bolo to náročné, pretože sme sa videli prvýkrát cez počítač."

Vyučovanie náboženstva na materskej škole je viac hravé – s deťmi spievajú piesne, hrajú s nimi hry, snažia sa im prerozprávať biblický príbeh pomocou obrázkov alebo iných interaktívnych materiálov. Vďaka tomu si dokážu udržať ich pozornosť. „Vyučovanie náboženstva na školách – najmä na vyšších stupňoch – je viac o skupinovej práci medzi študentami a učiteľom, snažíme sa, aby študenti mali priestor na kladenie otázok a na diskusiu," vysvetľuje Patrícia.

Diplomovka inšpirovaná aj koronou

Keďže je Patrícia v piatom ročníku, píše diplomovú prácu. Vybrala si tému Pastorálne sprevádzanie umierajúcich. Navrhla si ju sama a ide o náročnú problematiku. „Keď som chodila na strednú školu, jedna z mojich učiteliek zomrela na rakovinu. Bola som jedným z posledných ľudí, ktorí sa s ňou pred smrťou stretli. Veľmi ma to zasiahlo. Keď som ju navštevovala v nemocnici, mala veľmi veľa otázok, čo sa týka napríklad života po smrti – čo sa s ňou stane a ako to bude všetko prebiehať. Toto bolo prvým impulzom na výber témy mojej záverečnej práce." Druhým bol pobyt na letnej stáži v americkom cirkevnom zbore. Spolu s jedným pastorom chodili do rôznych domovov dôchodcov, kde si všimla, že mnohých seniorov blízki nenavštevujú. Tí sa potrebovali vyrozprávať, túžili po tom, aby ich niekto počúval. Tretí impulz pre výber témy prišiel v čase, keď sama ležala v nemocnici s koronavírusum. „Videla som tu umierajúcich, ktorí sa nemohli rozlúčiť so svojimi blízkymi. Vtedy som si uvedomila, že je dôležité, aby pri umierajúcich niekto bol." 

Božie slovo v posunkovej reči

Ako mnohí študenti, aj Patrícia popri škole pracovala, na evanjelickom lýceu učila anglický jazyk. Iniciovala tam vznik zoskupenia Dobručko, ktoré sa venuje príprave záujemcov evanjelického lýcea na prijímacie skúšky. Dnes spolupracuje s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom. Ide o systém darcovstva, vďaka ktorému môže ktokoľvek pomáhať rôznym verejnoprospešným organizáciám, rodinám či jednotlivcom v núdzi. Forma pomoci je akákoľvek – či už finančná, alebo aj dobrovoľnícka práca. Patrícia spravuje fungovanie webového portálu. „Snažíme sa získať peniaze a rôzne dary, aby si mohli plniť svoje ciele. Okrem toho mám tiež na starosti komunikáciu s darcami." Je to náročná práca, často sa stretáva s ťažkými osudmi.

Aby toho nebolo málo, Patrícia je súčasťou projektu Božie slovo pre nepočujúcich. Ide o komunitu ľudí, ktorí prekladajú Bibliu do posunkovej reči. Ona sama posunkovú reč neovláda, v budúcnosti by sa ju rada naučila. „V projekte vypomáham s organizáciou stretnutí, pomáham tiež pri preklade z pôvodných biblických jazykov – hebrejčiny a gréčtiny do slovenčiny," ozrejmuje Patrícia. Na prekladoch pracuje celý tím - teológovia, ktorí prekladajú Bibliu z pôvodných jazykov do slovenčiny, niekoľko nepočujúcich či pani, ktorá prekladá výklad do posunkovej reči. „Je to dosť náročný proces, pretože v posunkovej reči je veľmi ťažké vyjadriť emócie. Jeden verš z Biblie sme napríklad prekladali tri hodiny, aby sme ho mali biblicky správne, a zároveň aby dával zmysel v posunkovej reči. Následne sa biblické pasáže natočili na video a sprostredkovali nepočujúcim vďaka televízii Lux." Bibliu ešte nemajú celú preloženú, no na internete už môžeme nájsť niekoľko pasáží zo Starej a Novej zmluvy.

Na fakulte vyrástla ako osobnosť

Aká je Patríciina vysnívaná práca? Vie si samu seba predstaviť ako nemocničnú farárku. „V praxi by som využila to, o čom píšem v diplomovej práci." Po štúdiu ešte plánuje absolvovať kurzy klinického pastorálneho vzdelávania v Amerike. Štúdium na EBF UK jej dalo množstvo nových vedomostí a skúseností. Vysokoškolskí pedagógovia veľmi pomáhajú študentom, aby rástli ako osobnosti.

„Keď to porovnám so študentmi z iných fakúlt, vidím, že naši učitelia majú individuálny prístup, keďže je nás málo. Za päť rokov nám odovzdali veľmi veľa vedomostí a tiež iný pohľad na veci. Keď som nastupovala na fakultu, myslela som si, že všetko, čo je v Biblii, platí na sto percent, že existuje iba jeden pohľad na svet, s ktorým musíme všetci súhlasiť. Už v prvom ročníku sme boli konfrontovaní s tým, že toto tvrdenie nie je úplne pravdivé. Existuje mnoho iných názorov a pohľadov na svet. Vďaka štúdiu prijímam názory iných oveľa otvorenejšie."

Potenciálnym uchádzačom o štúdium evanjelickej teológie Patrícia odkazuje, aby mali otvorené mysle a nebáli sa pýtať. „Zapájajte sa do rôznych mimoškolských aktivít. Nielenže vám pomôžu s profesijným rastom, budete mať veľa skúseností a zistíte, ako môžete lepšie fungovať v živote."

Radka Rosenbergová